Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory of Romany Art

Class at Faculty of Arts |
ARM600011

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

OKRUHY:

? Synchronní pohled, struktura a funkce v literatuře. Zrušení protikladu obsahu a formy. Obrat od autora k textu.

? Estetická funkce. Exaktnost literární vědy, omezení strukturalismu, dynamická struktura. Složky literárního díla atd.

? Estetické osvojení skutečnosti. Poměr estetické a sdělovací funkce a jeho vliv na strukturu ve vybraných dílech

? Dynamika, nejednoznačnost a význam vnímatele pro estetickou reakci. Otázky percepce, přidělování významu

? Estetické vs. umělecké. Literatura v jiných kulturách (nejen to africké z minula, např. i současné subkultury) a jiných dobách (středověk apod.) Literární dílo jako komunikát uvnitř určité skupiny.Význam kontextu jednotlivého autora, jazyka a národní literatury. Složky struktury literárního díla,druhy, žánry, formy

? Posuny z umělé tvorby do folklórní (zlidovění) a zpět (inspirace, modifikace, autorský zápis). Problematika fixovaného folklóru. Revival. Český a romský folklór - strukturní zachovalost. Funkce folklórního díla (či útvaru). Folklórní proces jako komunikační situace a vícesměrný proces. Vývoj a metody folkloristiky

? Menšinové, okrajové a insitní výtvarné umění. Vztah tradice a modernity ve výtvarném umění, protiklad modernizace v tematice a modernizace ve způsobu tvorby. Vycházení z tradice a práce s tradičními prvky.

? Menšinová literatura, menšinová kinematografie a místo Romů v ní. Romové jako námět a jako subjekt tvorby.

? Stereotypy vnímání Roma u romských a neromských tvůrců. Etnografičnost x estetičnost v menšinové kinematografii i literatuře.

? Romské divadlo - složitý vztah tradičnosti a modernosti. Zdroje moderního romského divadla.

? Romská tradiční hudba - společné a rozdílné rysy. Co lze zahrnout pod pojem romská hudba? Přejímka v romské tradiční hudbě.

? Rompop a post-rompop. Vztahy romské moderní hudby a world-music.

? Romská hudba jako obživa a jako intraetnický komunikát. Vliv funkce na strukturu. Folklorismus jako subsistenční aktivita.

? Hranice mezi literárním a neliterárním a mezi folklorním a nefolklorním ve vyprávění romskost uměleckého díla ve smyslu charakteristiky jednotlivých děl: autor, styl, ideální čtenář

? Individualizace výrazu v jednotluivých žánrech romského umění

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět má na základě interpretace odborných textů i na základě materiálu romského umění:

- poskytnout úvod do problematiky základních uměnovědných disciplín,

- poskytnout též úvod do folkloristiky (vzhledem k etnologičtějšímu zaměření celého studia romistiky zde bude těžiště folkloristiky vychýleno od pólu etnologického k literárněvědnému a hudebněvědnému pólu)

- pokusit se o romistickou folkloristiku a romisticky zaměřené vědy o umění, řešit otázky vztahu romského umění k realitě, existence a podstaty romského umění, vztah tradice a umělé tvorby, apod.

- vymezit různý vztah tradici u jednotlivých žánrů romského umění a ukázat vliv této různosti na strukturu děl