Charles Explorer logo
🇬🇧

Indo-Aryan Legacy in Romany

Class at Faculty of Arts |
ARMV00009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod, romština jako balkanizovaný indoárijský jazyk, raná romština a protoromština

2. Vývoj indoárijských jazyků v čase a doba oddělení protoromštiny

3. Postavení romštiny mezi indoárijskými jazyky: dardská teorie vs. Turnerova teorie

4. Indoárijské lexikum v romštině

5. Historická fonologie 1: vokalismus a přízvuk

6. Historická fonologie 2: konsonantismus

7. Historická morfologie 1: jmenná morfologie a pádový systém

8. Historická morfologie 2: finitní slovesná morfologie, značení TAM kategorií

9. Historická morfologie 3: nefinitní slovesná morfologie, problém infinitivu

10. Historická syntax 1: subjekt a objekt

11. Historická syntax 2: další problémy syntaxe

12. Konzervativní vs. progresivní tendence v romštině, role jazykového kontaktu v zachovávání indoárijských struktur

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz uvede posluchače do problematiky původu romštiny, indoárijského jazyka v Evropě, a vývoje jejích zděděných jazykových struktur. Těžištěm kurzu je přehled stěžejních problémů historické gramatiky romštiny ve všech jazykových rovinách v perspektivě vývoje indoárijských jazyků.

Předmět vzhledem ke svému teoretickému zaměření nevyžaduje předchozí znalost romštiny, a je tak určen nejen studentům romistiky, ale i indologie a srovnávací popřípadě obecné lingvistiky, jimž může na materiálu unikátního jazyka prohloubit znalosti týkající se historické lingvistiky obecně a vývoje indoárijských jazyků zvláště.