Charles Explorer logo
🇬🇧

Vlax Roms

Class at Faculty of Arts |
ARMV0012

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět seznámí studenty s kulturou a historií subetnické skupiny olašských Romů. Záběr předmětu bude sahat od dějin dané subetnické skupiny přes přiblížení vnitřní sociální struktury, zvyků, hranic a vnějších vztahů komunity, až po tematiku sociolingvistickou a folkloristicko - uměnovědnou. Předmět v sobě bude kombinovat a nabízet pohledy a přístupy mnoha vědních oborů: historie, sociální antropologie, etnologie a klasické etnografie, romistiky, folkloristiky, sociolingvistiky či muzikologie. Bude zakončen zkouškou na základě vypracovaného referátu a prokázání znalostí z přednášeného tématu. Tematické bloky:

1.Historie olašských Romů,

2. Příchod na naše území

3. Zákaz kočování a nucené usazení

4. Olaští Romové a olaština v Evropě, podskupiny Olašských Romů

5. Etymologie apelativa a užívání termínů olašský, vlašský, Vlachos, vlašiko.

6. Olašská romština.

7. Kulturní specifika olašských Romů.

8. Řečové styly a řečové situace spojené s olaškou romštinou.

9. Sňatková endogamie a uzavřenost olašských komunit.

10. Olaští Romové na území ČR a Slovenska.

11. .Hudba a písňová tvorba olašských Romů

12. Obraz olašských Romů v literatuře a v médiích, včetně sociálních médií Studijní literatura a studijní pomůcky DAVIDOVÁ, E., JURKOVÁ, Z. (1999) Hudba a písňový folklór Romů. Brno: Moravské zemské muzeum. HANCOCK, I. (2001). Země utrpení. Dějiny otroctví a pronásledování Romů. Praha: Signeta. HAJSKÁ, M.: K identitě ostravských olašských Romů. In: Kam jdeš, kam kráčíš, Praha 2005 HAJSKÁ, M. : Ame sam vlašika haj vorbinas vlašika! (My jsme Olaši a mluvíme olašsky!) Nástin jazykové situace olašských Romů z východního Slovenska v etnicky smíšené komunitě. In: Romano Džaniben, 19 (2): 35-53. Praha

2014. HAJSKÁ, M.: Gažikanes vaj romanes? Jazykové postoje olašských Romů jedné východoslovenské komunity ke třem místně užívaným jazykům. In: Rómovia v majoritnej spoločnosti. SAV: Bratislava,

2015. HORVÁTHOVÁ, J. (2001) Olaši a Rumungri. Romano hangos, 3/2001, s.

7. HÜBSCHMANNOVÁ, M. (1996) Co napovídá o romské rodině tradiční seznamovací ceremoniál. Romano džaniben, 1-2/96, s. 19-24. JURKOVÁ, Z. (ed.) (2001) Vlachicka Djila. Nejstarši terénní nahrávky hudebního folkloru olašských Romů z České a Slovenské republiky. Praha: Academia. KOVALCSIK, K. (1985) Vlach Gypsy Folk Songs in Slovakia (= Gypsy Folk Music of Europe

1). Budapest: Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences. LAKATOŠOVÁ, M. (1994) Některé zvyklosti Olašských Romů. Romano džaniben, 3/1994. s. 1-13. MATRAS, Y. (2002) Romani. A Linguistic Introduction, Cambridge: Cambridge University Press. MARUŠIAKOVÁ, E. (1985) K problematike cigánskej skupiny. Slovenský národopis, r. 33, 1985, s. 694-708. STOJKA, P. (1996) Soudci a soudy u Olašských Romů. Romano džaniben, 1-2/1996, s. 120-128. STEWART, M. (2005). Čas Cikánů [z anglického originálu The Time of the Gypsies přeložila Silvie Prudká]. Brno: Barrister & Principal. STOJKA, C. (1992). Reisende auf dieser Welt (Aus dem Leben einer Rom-Zigeunerin). Wien: Herausgegeben von Karin Berger, Picus Verlag. STOJKA, P., PIVOŇ, R. (2003). Náš život - Amáro Trajo. Bratislava: SD studio. STOJKA, P./ DAVIDOVÁ, E./ HÜBSCHMANNOVÁ, M. (2000) Dúral me avilem / Z dálky jsem přišel. Praha: Nakladatelství Karel Holub Ars Bohemica. Šusterová, I.: Život olašských žien. Bratislava: Ved, 2005 TOKÁR, R. (2001) Sociálna kultúra valašských Rómov na Slovensku. Etnologické rozpravy, 8, 2/2001, s. 107-114 WÁGNER, P., WÁGNEROVÁ, M.: Vlaxika Rom/ Olaši. Council of Europe. Online dostupné: http://romafacts.uni-graz.at/index.php/culture/culture-3/vlaxika-rom-olai