Charles Explorer logo
🇬🇧

Literature I, II

Class at Faculty of Arts |
ARO300028

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tendence ve vývoji rumunské literatury od 20. let 19. století, tj. od ustavení prvních rumunských kulturních institucí a po?átk? romantismu, po žánrovou a stylovou r?znorodost poezie, prózy a dramatu ve 2. polovin? 19. století.

Tematické okruhy:

- Národní hnutí ve Valašsku a Moldavsku. Gheorghe Laz?r - zakladatel národního školství. Po?átky divadla. První noviny a ?asopisy. Vlastenecké kulturní spole?nosti.Úloha I. Heliada R?dulesca a Gh. Asachiho.

- Po?átky moderní literatury ve Valašsku a Moldavsku: Ien?chi?? V?c?rescu, Alecu V?c?rescu, Nicolae V?c?rescu, Ioan Cantacuzino, Costache Conachi, Barbu Paris Mumuleanu, Iordache Golescu, Dinicu Golescu.

- P?edch?dci generace 1848: Vasile Cârlova, Anton Pann.

- Osma?ty?icátníci, jejich ideový a literární program, ?asopisy. Spisovatelé: Ion Heliade R?dulescu, Mihail Kog?lniceanu, Costache Negruzzi, Grigore Alexandrescu, Ion Ghica, Nicolae B?lcescu, Alecu Russo, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri.

- Následovníci osma?ty?icátník?: Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nicolae Filimon, Alexandru Odobescu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pocátky moderní rumunské literatury v 19. století, od anakreontiky a preromantismu po klasickou poezii, prózu a drama osmactyricátnické generace.