Charles Explorer logo
🇬🇧

Contemporary Language

Class at Faculty of Arts |
ARO300033

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška obsahuje tyto tematické okruhy:

- Obecná charakteristika pojmu styl, jeho vývoj a definice funkčních stylů.

- Charakteristika současného rumunského stylu publicistického a nejčastějších morfosyntaktických a sémantických chyb v denním tisku, rozhlase a televizi .

- Problematika obohacování slovní zásoby po roce 1989 (pronikání neologismů do současné rumunštiny a jejich vývoj).

- Rumunský argot (jeho postavení po roce 1945, hlavní zdroje, recepce, výskyt v publicistických a literárních textech).

- Pronikání anglicismů do současné rumunštiny a jejich sémantický posun (rozšíření významu, zúžení významu, pleonastické vyjádření, faux amis, homonymní střety, lidová etymologie).

- Vliv angličtiny na ekonomické a politické názvosloví (lexikální a frazeologické výpůjčky, kalky sémantické a frazeologické); problematika tvoření množného čísla u pojmů přejatých z angličtiny z pohledu nových Pravidel rumunského pravopisu.

* - Charakteristika stylu obchodní a administrativní korespondence, její náležitosti a frazeologie.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je zaměřena na funkční styly a vývoj lexika v současné rumunštině se zvláštním zřetelem na styl publicistický, v kterém se nejvýrazněji obrážejí společenské změny po roce 1989.