Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Language

Class at Faculty of Arts |
ARO400026

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz je zaměřen na tyto tematické okruhy:

- Latinský původ rumunštiny, území a doba jejího vzniku.

- Fonetické, fonologické, lexikální a gramatické zvláštnosti lidové latiny, které se v rumunštině uchovaly a dále rozvíjely.

- Prvky dáko-geto-thráckého substrátu v rumunštině.

- ?Protorumunština", tj. údobí mezi 5.-7. a 11.-12. stoletím, kdy se mluví o vzniku čtyř rumunských dialektů: dákorumunského, arumunského, meglenorumunského a istrorumunského.

- Vnější vlivy, jimiž byla rumunština a její dialekty v průběhu věků vystavena: vlivy starogermánské, slovanské, maďarské, středně novořecké, turecké a francouzské.

- Vývoj vokalického a konsonantického systému rumunštiny.

- Vývoj morfologického systému (slovních druhů) od počátku po současnost.

- Vývoj syntaxe rumunštiny (věta a souvětí) od počátků po současnost.

- Slovní zásoba rumunštiny (základní slovní fond a zbytek lexika).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přehled dějinného vývoje fonetické a fonologické, morfologické a syntaktické struktury rumunského jazyka od jeho vzniku po současnost.