Charles Explorer logo
🇬🇧

Second Regional Language I: Slovak

Class at Faculty of Arts |
ASE500070

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Slovenština mezi slovanskými jazyky. Slovenské hláskosloví. Abeceda. Výslovnostní a pravopisné principy. Základní fráze při navázaní kontaktu: pozdravy, oslovení. Tvoření otázek (Kto? Čo? Odkiaľ? Kde? Kedy? Aký? Aká? Aké?). Adverbia místa a času.

2. Čtení textu: Životopis. Dvojhlásky, r, ŕ, l, ĺ, ľ. Znělostní asimilace. Základní přehled časování sloves. Sloveso byť. Demonstrativa (ten, tá, to).

3. Čtení textu: Rodina. Rytmické krácení. Základní přehled skloňování substantiv. Číslovky jeden - štyri.

4. Základní přehled skloňování adjektiv. Konverzace a slovní zásoba: Zoznámenie. Rodina. Byt.

5. Demonstrativa (tí, tie). Osobní zájmena (sg.). Vokalizace předložek.

6. Nominativ sg.: substantiva, adjektiva. Číslovky päť - milión. Konverzace a slovní zásoba: Dni v týždni, ročné obdobia. Adverbia místa a času.

7. Časování sloves, prézens. Konverzace a slovní zásoba: Čo robíme dnes, obyčajne doma, v škole? Osobní zájmena (pl.).

8. Genitiv a akuzativ sg.: substantiva, adjektiva. Předložky s genitivem, akuzativem. Konverzace a slovní zásoba: Co/na co potřebujeme doma, ve škole? Nepravidelná slovesa (chcieť, vedieť). Sloveso a akuzativní/genitivní vazba.

9. Instrumentál sg. Předložky s instrumentálem. Konverzace a slovní zásoba: Ideme na dovolenku. Nepravidelná slovesa (ísť, stáť). Řadové číslovky.

10. Nominativ pl.: substantiva, adjektiva. Konverzace a slovní zásoba: Večer na návšteve. Nepravidelná slovesa (jesť).

11. Adjektiva vzoru cudzí. Stupňování adjektiv. Konverzace a slovní zásoba: Slovenské naj… Přivlastňovací zájmena.

12. Preteritum. Tázací věty (zjišťovací, doplňovací a vylučovací otázka). Konverzace a slovní zásoba: Režim dňa, denný program, volný čas (kultúra, šport).

13. Futurum nedokonavých sloves. Konverzace a slovní zásoba: Čo budeme robiť…? Imperativ (pravidelná/nepravidelná slovesa).

14. Opakování, příprava na závěrečný test.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jedná se o začátečnický jazykový kurz slovenštiny. Účast nepředpokládá žádnou počáteční aktivní znalost slovenštiny (schopnost slovensky mluvit nebo psát). U studujících pocházejících z Česka se počítá s jistou mírou schopnosti slovenštině rozumět.

Kurz je zaměřen na osvojení základů slovenského pravopisu a čtení textu, na zvládnutí základů slovenské gramatiky se zaměřením na rozvíjení základních komunikačních schopností a na osvojování tematické slovní zásoby. Po absolvování kurzu jsou studenti schopni používat jednoduché věty běžné v každodenním písemném i ústním styku za účelem vyjádření konkrétních komunikačních záměrů.

Výstupní aktivní jazyková kompetence studujících odpovídá stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Předmět není určen pro rodilé mluvčí slovenštiny nebo studenty, kteří ze slovenštiny absolvovali maturitní zkoušku.