Charles Explorer logo
🇬🇧

Sociology of human rights

Class at Faculty of Arts |
ASGV00747

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Záměrem tohoto kursu je vysvětlit sociologický a mezioborový přístup k lidským právům, které se po druhé světové válce stávají stále častějším předmětem interdisciplinárního i oborového bádání (filosofie, právo, atd.) Sociologický přístup zohledňuje především vztah mezi probíhajícími společenskými procesy a diferenciací právních úprav týkajících se lidských práv; samozřejmě počítá s tím, že společenské procesy i právní pojetí lidských práv podléhají vývoji.

Při zakládání sociologie lidských práv byly především zohledňovány souvislosti mezi společenskými procesy souvisejícími s druhou světovou válkou na jedné straně a různými formami porušování lidských práv na straně druhé. Po pádu komunistických režimů a nástupu globalizačních procesů je zdůrazňována například souvislost mezi migracemi/rozvojem mezinárodního trhu práce na jedné straně a různými diskriminačními praxemi na straně druhé.

V průběhu kursu bude také zdůrazňováno, že lidská práva nelze zkoumat jenom z hlediska vztahu mezi státem a společností, ale že je třeba zohlednit i význam nestátních organizací či neformálních sil občanské společnosti působících na národní, evropské a mezinárodní úrovni (neziskové nevládní organizace, mezinárodní neziskové organizace typu Amnesty International, Evropská síť proti rasismu, atd.)

Zakončení kursu: Kurs bude zakončen rozpravou nad seminární prací.