Charles Explorer logo
🇬🇧

Research Project: Activism

Class at Faculty of Arts |
ASGV00779

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Rámcová struktura kurzu (může docházet k drobným posunům):   1. semestr

Úvod do tématu, přehled teorie, plán kurzu, upřesnění povinností

-//-

Přehled metodologických přístupů ke zkoumání tématu

Seznámení s metodou process tracing a jejími aplikacemi v praxi

Referáty založené na studiích využívajících process tracing, diskuze o možnostech metody

Specifikace výzkumného projektu (výzkumné otázky, hypotézy, konkretizace zkoumaných subjektů, harmonogram, rozdělení do případných týmů, příprava výzkumných nástrojů)

-//-

Příprava grantové žádosti (na základě předchozích bodů sylabu), příprava scénáře pro polostrukturované rozhovory

Sběr dat (rozhovory, přepisy rozhovorů, sběr dalšího empirického materiálu)

-//-

-//-

-//- 2. semestr

Analýza, prezentace průběžných výsledků v týmu, diskuse o problémech, konzultace, případné doplnění empirického materiálu

-//-

-//-

-//-

Příprava workshopu/kolokvia pro akademickou obec (včetně pozvánek, možnost spojit s aktivitami spolku SOCKA - společná konference?)

-//-

Realizace workshopu/kolokvia

Příprava závěrečné zprávy z výzkumu, zpráva bude zveřejněna na webu katedry

-//-

-//-

-//-

Nadstavbový cíl: zpracovat časopisecký článek, pokud budou výstupy dostatečně kvalitní (se studenty, kteří by o to měli zájem)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

POZOR, JEDNÁ SE O DVOUSEMESTRÁLNÍ KURZ. Kurz je určen pro všechny studenty od druhého ročníku bakalářského studia.

Vize kurzu: přemostit ve výuce sociologickou teorii a metodologii, umožnit studentům podílet se na reálném výzkumném projektu a poznat tak, jak se "dělá" sociologie v praxi.

Cílem kurzu je zdokonalení praktických dovedností spjatých s realizací sociologického výzkumu v konkrétní tematické oblasti: výzkum advokačního aktivismu v ČR. Advokační aktivismus se zasazuje o práva občanů, společenských menšin, případně o tzv. veřejný zájem. Činnost advokačních aktivistů sahá od mediální komunikace a snahy určovat agendu přes vlastní výzkumné aktivity týkající se obhajovaných témat a jejich monitoring až po přímý lobbing politiků ve snaze ovlivnit legislativní proces. Za příklady advokačního aktivismu lze považovat iniciativu Rekonstrukce státu, která se snaží prosadit protikorupční legislativu, neziskovou organizaci Fórum 50 %, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích, nebo asociaci Zelený kruh, která se věnuje ekologickým tématům.

V rámci kurzu se zaměříme na vybrané organizace působící na poli advokačního aktivismu v různých oblastech (vedle výše jmenovaných lze uvažovat např. o oblastech tzv. otevřených dat, spotřebitelských práv, práv Romů, imigrační politiky apod.). Předmětem výzkumu bude zmapovat činnost vybraných organizací a posouzení dopadů této činnosti. Pro účely posouzení dopadů bude využita metoda Process tracing. Tato kvalitativní metoda nabízí přísné standardy pro kvalitativní posuzování kauzality ve společenských vědách a je tak vhodným nástrojem pro zhodnocení dopadů.

Teoreticky je tedy předmět "Výzkumný projekt: Advokační aktivismus" ukotven v oblasti politické sociologie, konkrétně mimovolební politické participace, sociálních hnutí a advokačních skupin. Metodologicky je projekt koncipován jako kvalitativní s tím, že Process tracing lze označit za pokročilou kvalitativní metodu, která usiluje o vysoké standardy případových studií.

Kurz je koncipován jako dvousemestrální, kombinující přímou výuku se semináři a samostatnou výzkumnou prací v menších týmech. Nezbytnou podmínkou získání zápočtů je aktivní participace, která je sama o sobě jádrem a smyslem kurzu jako takového.