Charles Explorer logo
🇬🇧

Sociology of Work

Class at Faculty of Arts |
ASGV00823

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní témata/osnova předmětu

Teoretická východiska sociologie práce, její pozice v rámci aplikovaných disciplin, základní pojmy, zkoumání práce, předmět práce, pracovní síla,

Determinanty práce, objektivní, subjektivní

Povolání jako sociální jev, charakteristiky povolání, definice, prestiž, mobilita

Sociální problémy a řízení sociálních procesů, podnik jako sociálním systém, systémy podniku, vývoj organizační struktury

Sociální klima organizace, instituce, podniku, determinanty, tvorba sociálního klimatu, základní okruhy zkoumání

Výběr pracovníků, stabilizace, požadavky, formy výběru

Motivace a saturace potřeb, typy motivace, motivační teorie, faktory motivace, spokojenost s prací

Vertikální vztahy a problémy vedení a řízení, osobnost vedoucího, způsoby vedení a řízení

Horizontální vztahy, pracovní skupiny, diferenciace skupin, vedení skupin

Participace zaměstnanců, formy, komunikace v podniku, oblasti a cíle komunikace

Kolektivní vyjednávání, vyjednávací modely

Hodnotové kontexty práce, práce v systému hodnot

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními problémovými okruhy sociologie práce: pojetí práce a profese, podnik jako sociální systém, vertikální a horizontální vztahy v práci, sociální klima apod.