Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Stratification

Class at Faculty of Arts |
ASGV00831

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Struktura předmětu:

1) Uvedení do problematiky sociální stratifikace. Základní pojmy. Přehled náplně kurzu.2) Klasické teorie stratifikace (Marx, Weber, Veblen, Lenski).3) Hlavní soudobé teoretické proudy (Goldthorpe, Erikson, Wright). Historie výzkumu, etapy, témata.4) Kulturní obrat při studiu nerovností. Symbolický význam kultury pro utváření nerovností: symbolické hranice, kulturní repertoáry, formy kulturního kapitálu. Kulturalistický přístup k analýze sociálních tříd. Princip homologie polí, formy kapitálu a sociální struktura.5) Relační paradigma stratifikace. Princip homophily, sdružování, objektivní sociální distance. Subjektivní sociální distance a percepce nerovností, etnické distance, kastovní systém.6) Metodologická východiska výzkumu. Relační a konvenční pojetí sociální struktury a stratifikace. Měření stratifikačního postavení. Více-dimenzionalita nerovností, koncepty sociálních tříd a statusu. Třídní analýza, identifikace třídní struktury.7) Sociální mobilita. Základní pojmy a přístupy. Proces stratifikace (základní model dosahování statusu) a přístupy k analýze mobilitních tabulek.

8) Vývoj mobilitních režimů ve vyspělých západních zemích. Historická perspektiva vývoje sociální struktury v postsocialistických zemích, vývoj v české společnosti.9) Pozadí sociální mobility, mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností. Sociálně psychologický model dosahování socioekonomického statusu, vliv kulturních zdrojů. Osobnostní charakteristiky a sociální mobilita. Ekologická (prostorová) perspektiva sociální mobility.10) Vzdělanostní nerovnosti – nerovné šance na vzdělání v závislosti na sociálním původu, role rodiny, školy, systémových podmínek, vzdělanostní expanze; vývoj v české společnosti.11) Sociální kapitál a nerovnosti – pozice v síti a zakotvenost zdrojů v sociální síti. Strukturní mezery, síla slabých vazeb.12) Proměny společenských nerovností v

21. století. Situace v současné české společnosti. Postoje a postavení ve stratifikaci.

Annotation

The course Social Stratification introduces the issue of research on social inequalities. First, following the starting points of classical theories, a conventional approach to the analysis of social stratification focused on socio-economic inequalities is presented.

Various concepts for measuring social class and status will be introduced. Emphasis is also placed on the multidimensionality of inequalities and relational approaches to their analysis following positions in symbolic social space, i.e. the culturalist conception of class analysis oriented on socio-cultural-symbolic inequalities (social interactions and distance, cultural consumption).

The interpretation will focus on the issue of social mobility: the emergence of educational inequalities, achieving status and cultural reproduction. The aim of the course is a general acquaintance with the topic of social stratification, basic concepts, concepts and starting points of stratification research.

The interpretation is illustrated by examples from classical and current empirical research.