Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Deviance - Theory and Research

Class at Faculty of Arts |
ASGV00837

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní pojmy: deviace, patologie, anomie. Vztah kriminologie a sociologie, další specializace (viktimologie, penologie). Biologické a psychologické přístupy.

Počátky kriminologie: období reformně modernizační, pozitivně vědecké (C. Lombroso)

Vývoj teorií sociální deviace: klasické sociologické koncepce anomie a deviantního jednání (od strukturního výkladu k interakcionismu), teorie kontroly, teorie etiketizace, radikální teorie.

Praxeologizace diskursu (tzv. etiologická krize, „pravicové“ a  „levicové“ politiky)

Postmoderní obrat: Foucault, reflexivní kriminologie, konstruktivismus

Pozdní moderna v kriminologii: obecná teorie kriminality, teorie rutinních aktivit, teorie situovaného jednání.

Kulturní kriminologie, feministické směry

Metodologické problémy výzkumu: využití statistik, viktimologické výzkumy, metody self-reportu, výzkumy veřejného mínění, kazuistiky, etnografie.

Zločinnost v moderní společnosti – trendy, explanační hypotézy

Obavy ze zločinnosti a život v rizikové společnosti.

Média a morální paniky.

Globální kontexty: Xenofobie a hate-crime, terorismus, organizovaný zločin

Delikvence mládeže, vývojová kriminologie

Viktimologie, specifika domácího násilí     15. Prevence kriminality: prostorová diferenciace, lokální programy.[1]

[1] Témata 13 - 15 platí pouze pro rok 2018 (LS), později budou zařazena do Kriminologického semináře.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz seznamuje studenty se základními teoriemi a s metodologickou specifikou výzkumu v oblasti sociálních deviací. Rozvíjí dovednosti v oblasti kritického a analytické myšlení. Je pojímán jako základ pro specializaci, předpokládá se její následné doplnění a rozvíjení (z hlediska SZZK zejména v rámci předmětu Kriminologický seminář , případně v dalších volitelných kurzech).

Pokud je třeba navýšit kreditové hodnocení (výjimečně, v rámci přechodného období z důvodu kompatibility s předchozím studijním plánem, hodnota +3), student zpracovává samostatnou empirickou práci (obvykle formou sekundární analýzy), Práce vyžaduje ovládnutí metod analýzy dat a je předpokladem připuštění ke zkoušce.

The course acquaints students with the basic theories and with the methodological specifics of research on social deviations. It develops skills in critical and analytical thinking. It is conceived as a basis for specialization, it is supposed to be subsequently supplemented and developed (in terms of SZZK especially within the subject of Criminological Seminar, optionally in other optional courses).

If the credit assessment needs to be increased (exceptionally, during a transition period due to compatibility with the previous study plan, +3), the student carries out a separate empirical work (usually in the form of secondary analysis). The work requires the mastering of data analysis methods and is a prerequisite for admission .