Charles Explorer logo
🇬🇧

Sociology of media

Class at Faculty of Arts |
ASGV00847

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný harmonogram kurzu:   15.3. Úvodní informace ke kurzu. Uvedení do problematiky sociologie médií.   22.3.

Zprostředkovaná komunikace: médium, sociální struktura a každodennost; tradiční média, masová média a tzv. nová média; média, komunikační struktury a sociální organizace (kpt. 1) 29.3. Produkční perspektiva I: média jako průmysl a ekonomická organizace (kpt. 2) 5.4.

Média jako součást mocenské struktury moderní společnosti: symbióza masmédií a politiky, problematika politické regulace médií v kontextu vztahu mezi médii a demokracií (kpt. 3) 12.4. Produkční perspektiva: média jak sociální organizace a profese (kpt. 4) 19.4.

Média a ideologie (kpt. 5) 26.4. Mediální reprezentace sociální reality (kpt. 6) 3.5.

Vliv médií na publika (kpt. 7 + 343-349) 10.5. Publika jako aktivní aktéři: síla subjektivní konstrukce mediálních významů (kpt. 8) 17. 5.

Revoluce nových médií? Technologický faktor, diskuse o krizi tradičních masových médií. Budoucnost médií a jejich role ve společnosti, česká média v kontextu společenské transformace, uzavření kurzu. (kpt. 9)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pokud je jedním z určujících rysů člověka schopnost vytvářet a udržovat prostřednictvím komunikace znakové systémy, pak jsou média – skrze něž komunikace probíhá – neodmyslitelnou složkou každé společnosti a současně i významnou indicií k jejímu pochopení. Jsou zprostředkovatelem vědění, zdrojem obrazů světa existujícího mimo naši bezprostřední zkušenost, nástrojem šíření myšlenek a přesvědčení. Odtud pramení jejich kulturní, politický a ekonomický význam; objev nového média komunikace byl v moderních dějinách vždy spojen s očekáváním společenské změny, radikální proměny sociální struktury a způsobu života.

Tento kurs se zabývá problematikou médií ze sociologického hlediska. Studenti se budou postupně věnovat hlavním tématům sociologického zkoumání role médií ve společnosti. Důraz bude kladen jak na propojení teoretické a metodologické stránky zkoumaných témat, tak na postižení vývojového aspektu, lokálních specifik a současných diskusí rámujících problematiku do procesů globalizace, modernizace a digitalizace.

Organizace kursu bude odpovídat seminární formě, která bude využívat knihu Media/Society od Croteau a Hoynes jako učební text, na jehož základě se bude rozvíjet diskuse a reflexe problematiky. Každou hodinu po úvodním kursu budeme věnovat jedné kapitole z této knihy. Na začátku každé hodiny vždy shrneme základní sdělení a poznatky z probírané části, dále probereme nejasnosti a dotazy k textu, a pokračovat budeme studentskými reflexemi aplikace na české prostředí, problematizacemi tématu tzv. novými médii a návrhu studentského projektu. Přesné požadavky a organizace budou záviset na počtu zapsaných studentů a budou se studenty dohodnuty na první orientační hodině 15. března tak, aby objem a povaha úkolů odpovídali kreditovému odhonocení a specializační povaze kurzu. Studenti budou pracovat samostatně a/nebo v malých týmech.

Podmínkou k získání atestace je průběžná aktivní účast a vypracování daného počtu menších průběžných úkolů. Sedmikreditová varianta dále předpokládá odevzdání semestrální práce realizující jeden z představených projektů. Devítikreditová varianta dále předpokládá úspěšné složení ústní zkoušky ze dvou vylosovaných témat.