Charles Explorer logo
🇬🇧

Drug and non-drug Addictions and Prevention

Class at Faculty of Arts |
ASGV00848

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Charakteristika obsahu předmětu

1. Současný stav zneužívání návykových látek v České republice

2. Klasifikace návykových látek (skupiny drog, účinky, příznaky intoxikace, komplikace)

3. Taneční drogy; kombinované závislosti

4. Model bio-psycho-socio-spirituálních následků zneužívání drog

5. Zvláštnosti závislosti na drogách u žen, dětí a seniorů

6. Kriminalita a další sociálně patologické jevy související s užíváním drog

7. Návykové chování; gamblerství, workoholismus, závislost na jídle

8. Charakteristika primární, sekundární a terciární prevence

9. Metody v rámci primární prevence

10. Harm reduction (cíle, postupy); peer programy

11. Léčba závislosti (typy léčby); ambulantní léčba, denní stacionáře; nízkoprahová zařízení

12. Ústavní léčba (indikace, přednosti); fáze komplexní léčby závislosti; substituční program; svépomocné skupiny

13. Evaluace efektivnosti programů protidrogové prevence; účinné a neúčinné formy strategie prevence

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět informuje o toxických a psychotropních látkách a jejich patologickém užívání, objasňuje základní pojmy a teorie v širších souvislostech vzhledem k příčinám, formám, projevům a důsledkům, dále proces vzniku, vývoje a udržování závislosti a zvláštnosti závislosti u specifických skupin. Pozornost je věnována nejčastějším formám návykového chování a metodám prevence a léčby závislosti.