Charles Explorer logo
🇬🇧

Measurement Error

Class at Faculty of Arts |
ASGV00861

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.       Survey a „Total Survey Error“

2.       „Survey quality“ a „Measurement error“

3.       Chyby měření

4.       Postupy redukce chyb měření   Postupy měření chyb měření

5.       Jednoduché postupy „měření“ validity

6.       Analýza systematické chyby měření v modelu CFA (Confirmatory Factor Analysis)

7.       Analýza náhodné chyby měření v QSM (Quasi Simplex Model)

8.       Analýza náhodné a systematické chyby měření v TS MTMM modelech

9.       Ekvivalence dat – konceptuální úvod do problematiky komparativní výzkum

10.   Ekvivalence dat – koncept  ekvivalence

11.   Ekvivalence dat – příklady testování ekvivalence

12.   Item Response Theory (IRT) – základní principy

13.   IRT – využití pro analýzu kvality měření

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je určen pro studenty magisterského stupně a předpokládá obeznámenost s principy vícedimenzionálních metod analýzy dat.

Kurs studenty systematicky seznámí s problematikou chyb měření v kontextu dotazníkového šetření (survey). Tématika chyb měření bude nejprve zasazena do kontextu teorie měření a koncepce celkové výzkumné chyby. Následně bude systematizována terminologie používaná při studiu výzkumných chyb (TSE, variance, bias, validity, relibiality, CTT, method effect atd.) a přehled způsobů, jakými se s chybou měření můžeme vypořádat v rámci výzkumného procesu (redukce, měření, korekce). Speciální důraz bude kladen na předvedení konkrétních pokročilých postupů měření chyb měření (QSM, CFA, MTMM, Analýza ekvivalence, IRT) a možnosti jejich korekce (např. za pomoci SQP).

Studenti absolvováním kursu získají ucelený přehled o aktuální terminologii, klasifikacích výzkumných chyb, jejich role ve výzkumném procesu a dopadu na kvalitu výsledků. Vedle toho nabydou jasnou představu o možnostech, jak se s výzkumnými chybami vyrovnat, resp. jak výzkumný proces designovat, aby se s chybami měření vůbec nějak vyrovnat mohli. Poznatky získané kursem pomohou k odborně kritičtějšímu pohledu na výzkumný proces, k jasnějšímu vhledu do kvality dat dotazníkových šetření, a konstruktivnímu uvažování o výzkumném designu a analýze výzkumných dat vůbec.