Charles Explorer logo
🇬🇧

Discourse analysis

Class at Faculty of Arts |
ASGV00876

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz představí kvalitativní výzkumnou metodologii zaměřenou na analyzování veřejného a politického diskurzu, např. při zkoumání historie a současnosti sociálních a veřejných politik a institucí. Seznámí studenty a studentky s různými typy a přístupy diskurzivní analýzy a následně se zaměří na tzv. frame analysis / analýzu rámců. Analýza rámců bude aplikována na různé typy textových dokumentů (novinové články a jiné mediální produkty, politické a parlamentní debaty, přepisy rozhovorů, odborné texty atd.). Studenti a studentky budou provedeni jednotlivými kroky analýzy za využití výpočetní techniky pro kvalitativní analýzu – programu Atlas.ti. Ten budou dále schopni/y využívat i v jiných typech kvalitativního výzkumu.

1. Co je to diskurz? Teorie, přístupy. M. Foucault, N. Fairclough, T. Van Leeuwen.

2. Jak se dá diskurz zkoumat? Různé přístupy. T. Van Dijk, J. Potter a M. Wetherell, P. Donati.

3. Rámce a analýza rámců – teorie. E. Goffman, K. Fisher, V. Schmidt.

4. Rámce a studium sociálních hnutí. D. Snow, R. Benford, W. Gamson.

5. Analýza rámců – fáze výzkumu, postupy, výběr textů. P. Donati – analýza politického diskurzu.

6. Program Atlas.ti – představení, základní funkce, přínos pro kvalitativní výzkum.

7. Citace. Textové, grafické, multimediální citace. Vytvoření kódů, kódování.

8. Analýza – kategorie, systémy argumentů. Vytvoření seznamů citací pro daný kód. Sítě – network views.

9. Kódování, vztahy mezi kódy. Vytvoření sítě.

10. Identifikace diskurzivních rámců v hermeneutické jednotce, pojmenování rámců.

11. Dominantní rámec a další rámce. Aktéři v diskurzu. Resonance mezi rámci, resonance s širším ideologickým systémem.

12. Využití diskurzivní analýzy při zkoumání vývoje institucí: diskurzivní institucionalismus. The course introduces and explores the qualitative methods used in analysing public and political discourse. Different types and approaches to discourse analysis will be described and discussed. Focus will be on the frame analysis - students will design and carry out a qualitative project of frame analysis of a given issue. Different types of documents (newspaper articles and other media products, political and parliamentary debates, interview transcriptions) will be collected and analysed with the help of the software program Atlas.ti. Students will be assisted through following stages of research and will be able to use the acquired knowledge subsequently in other types of qualitative research.