Charles Explorer logo
🇬🇧

The research project: Sociology of media

Class at Faculty of Arts |
ASGV00984

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přehled témat:

1.     Úvod do tématu a výzkumné situace

2.     Rešerše a datové zdroje

3.     Příprava a prezentace projektu výzkumu

4.     (Příprava a programování dotazníku)

5.     (Sběr dat)

6.     (Příprava dat)

7.     Analýza

8.     Prezentace výsledků Závěrečná zpráva

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento předmět je určen zájemcům o týmově založenou vědeckou analýzu vybrané otázky související s problematikou masových a nových médií. Cílem předmětu je poskytnout studentům příležitost pro realizaci vlastního výzkumného projektu od formulace výzkumné otázky až po vyhodnocení a prezentaci výsledků. Studenti budou pracovat v týmech o 2-4 členech a řešit v průběhu výuky vlastní dílčí projekt se supervizí a konzultacemi s vyučujícím. Vyučující bude studentům poskytovat zpětnou vazbu i na základě průběžného vyhodnocování efektivity týmové práce v simulovaných podmínkách reálných stresových situací ve výzkumu.

Předmět je realizován ve dvou variantách, kdy se střídá varianta předmětu postavená na sekundární analýze existujících dat s variantou obsahující i vytvoření datového souboru (obsahová analýza, dotazníkové online šetření atp.), při níž si studenti projdou celým procesem včetně formulace otázek, programování dotazníku, přípravou datového souboru atd. Vzhledem k časové náročnosti celého procesu bude druhá varianta realizována s primárním cílem vyzkoušet si proces praktického řešení sociologického výzkumu bez aspirace na publikovatelné reprezentativní výsledky (byť reprezentativita vzhledem k cílové skupině bude muset být explicitně zohledněna). Konkrétní tematické zaměření i výzkumné otázky se budou stanovovat v úvodních týdnech výuky. V AR 2023/2024 se předpokládá realizace předmětu, jehož těžiště by spočívalo v druhé variantě předmětu.

Kurs bude rozčleněn do částí, oddělených milníky, kdy budou studenti odevzdávat a diskutovat průběžné výsledky své práce. Kreditová náročnost kursu odráží časovou náročnost realizace.

Absolvování tohoto kurzu umožní studentům vybudovat si solidní základy pro další akademický výzkum nebo kariéru v oblasti sociologie, mediálních studií, veřejného mínění nebo výzkumu trhu. Sekundární přínos kursu spočívá v rozvoji dovedností týmové práce v kontextu praktické realizace výzkumné činnosti.

V případě většího zájmu studentů než je kapacita kursu bude zapsání do kursu podmíněno výběrem na základě zpracovaného tematického záměru opřeného o odbornou literaturu. Viz sekce Podmínky zapsání do kursu.