Charles Explorer logo
🇬🇧

The research project: Sociology of media II

Class at Faculty of Arts |
ASGV00989

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento kurs je součástí specializace Socializace médií na NMgr stupni a je určen zájemcům o týmově založenou vědeckou analýzu vybrané otázky týkající se masových a nových médií, zpracované do podoby publikovatelného odborného textu. Studenti si projdou celým procesem tvorby odborného textu, od stanovení relevantní výzkumné otázky, přes rešerši literatury, stanovení hypotéz a metody, její realizace s využitím primárních nebo sekundárních dat (obsahová analýza, online šetření, analýza existujících datových souborů, atd.), až po společné psaní textu. Kurs bude realizován zhruba každých 14 dní jako dvousemestrální, se separátním ziskem kreditů v každém semestru (v ZS za teoretickou část a plán metody řešení, v LS za konečný text). Studenti budou pracovat v týmech, jejichž velikost bude dána množstvím zájemců o kurs (očekáváme cca 2-4). Výuka v kursu bude probíhat kolaborativní formou, tj. vyučující bude přímo součástí studentských týmů. Kurs není vhodný pro studenty prvního a druhého ročníku Bc studia, výsledný text nelze využít jako součást absolventské práce. Předchozí absolvování kursů Sociologie médií nebo Společnost a Internet je výhodou, není ale nutnou podmínkou k zápisu do kursu. Organizační platformou kursu je moodle.

Jedná se o navazující kurs ke kursu Výzkumný projekt: Sociologie médií I ze zimního semestru. Podmínkou ukončení kursu je odevzdání publikovatelného textu, zveřejněného, nebo zaslaného ke zveřejnění.