Charles Explorer logo
🇬🇧

Quantitative data analysis in SPSS

Class at Faculty of Arts |
ASGV10001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

*

1. Minimum statistické teorie, prostředí SPSS Co se dozvíte? Jaký je rozdíl mezi deskriptivní a inferenční statistikou; na co si dát pozor, když se setkáváte s čísly a jejich interpretací v okolním světě; jak vypadá a funguje prostředí softwaru SPSS + všechny organizační záležitosti. *

2. Deskriptivní statistika Co se dozvíte? Jak popsat statistické proměnné pomocí měr centrální tendence (průměr, medián, modus) a variability (směrodatná odchylka, rozptyl, variační koeficient, mezikvartilové rozpětí); základní analýza frekvencí. *

3. Kontingenční tabulky a testování statistické závislosti dvou kategoriálních proměnných Co se dozvíte? Analýza a testování kontingenčních tabulek je denní chléb výzkumníka. Naučíte se, jak prozkoumat vztah dvou kategorických (ordinálních, nominálních) proměnných. Na této hodině vás čeká první a velmi elegantní test statistické závislosti. *

4. Data v grafech Co se dozvíte? Grafy nejsou jen důležitým finálním výstupem. Svoji roli hrají také při prvním kontaktu s daty a při posouzení, kterou analýzu lze na data aplikovat. Naučíme se grafy využívat na maximum. *

5. Ověřování předpokladů pro parametrické testy, transformace dat Co se dozvíte? Některé analýzy si kladou určité nároky na data. Ukážeme si, jak poznat, jestli jsou nároky splněny, než se pustíte do analýzy. V této souvislosti si ukážeme také základní datové transformace. *

6. Porovnávání průměrů (t-test, ANOVA), neparametrické testy Co se dozvíte? Jak testovat, zda jsou dvě skupiny v nějakém parametru stejné; jak postupovat, pokud je skupin víc; jak se vypořádat s tím, když data nesplňují požadavky pro tzv. parametrické testy. *

7. Opakovací hodina, vysvětlení nejasností *

8. Korelační analýza Co se dozvíte? Jak ověřit vztah dvou kardinálních proměnných. Poznáte korelační analýzu prakticky i teoreticky. Co je nepravá korelace a jak se s ní vypořádat? *

9. Lineární regrese I Co se dozvíte? Co je a jak funguje jednoduchá a mnohonásobná lineární regrese. *

10. Lineární regrese II Co se dozvíte? Rozšíření pro práci s lineární regresí (dummy proměnné, úvod do logistické regrese). *

11. Úvod do problematiky latentních proměnných: škály, jejich reliabilita, faktorová analýza Co se dozvíte? Jak objevit skrytou strukturu v datech a jak s ní dále pracovat. *

12. Závěrečný test

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

VÝUKA ZAČÍNÁ 8. 10. 2014 a bude probíhat každou středu od 16:40 do 18:15 v Celetné 20, učebna 119.

Milé kolegyně a milí kolegové, zveme Vás na katedru sociologie na semestrální kurz o statistických datech a jejich zpracování. Tento kurz by mohl být určen pro vás, pokud:

• Plánujete psát empirickou kvalifikační práci a využívat v ní kvantitativní data

• Chcete se dozvědět, kde najít vhodná statistická data ke společenskovědnímu tématu, kterému se věnujete, a pak je umět zpracovat a vyvodit z nich závěry

• Potřebujete porozumět statistickým výstupům v odborných publikacích

• Chcete se prostě jen lépe orientovat ve světě čísel a statistických analýz

Kurz otevíráme pro všechny zájemce z FF UK, kteří během studia neměli příležitost seznámit se s aplikovanou statistikou, ale přitom by chtěli. Výuka probíhá intenzivní formou (nutná účast na hodinách a plnění pravidelný úkolů) pod vedením lektorů, kteří mají zkušenosti s analýzou dat jak z různých českých i zahraničních univerzit, tak z výzkumné praxe. Součástí kurzu je představení vybraných statistických konceptů přátelskou formou (v rovině konceptů, nikoliv matematiky) - žádné předchozí znalosti statistiky proto nejsou potřeba.

V rámci kurzu budou moct účastníci používat univerzitní počítače, kde je software SPSS pro účely výuky nainstalován.