Charles Explorer logo
🇬🇧

From Lands Beyond the Horizon: An Introduction to Multidisciplinary Thinking

Class at Faculty of Arts |
ASGV10029

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. hodina: Úvodní hodina (21.2. 2024) 2. hodina: Myšlení v obraze(ch)? (28.2. 2024)

·        Petříček, M. (2009). Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Herrmann. (str. 32–35) 3. hodina: Styl a jeho konsekvence (6.3. 2024)

·        Třeštík, M. (2016). Umění vnímat umění: Guerilla writing about art. Gasset. (str. 153-158) 4. hodina: Z temna rovnou do záře? (13.3. 2024)

·        Le Goff, J. (2014). O hranicích dějinných období: na příkladu středověku a renesance. Praha: Karolinum. 5. hodina: Slavné provolání smrti autora (20. 3. 2024)

·        Barthes (2006a). – Smrt autora. Aluze, 10, (3), Praha: Dokořán. (str. 75-77) 6. hodina (velikonoční): Svět – místo pro mnoho pravd? (27. 3. 2024)

·        Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona (1993). Český ekumenický překlad. Česká biblická společnost, Praha. (J 18, 28 -40; J 19, 1 – 16)

·        Čapek, K. (1974). Kniha apokryfů. Československý spisovatel. (str. 67-69) 7. hodina: Podoby (ne)víry v soudobém světě (3.4. 2024)

·        Halík, T. (2021). Odpoledne křesťanství: odvaha k proměně. NLN, Nakladatelství Lidové noviny. (str. 27 – 23) 8.  hodina: Vlastní Bůh jako nevyhnutelný či instrumentálně-alibistický koncept? (10.4. 2024)

·        Beck, U. (2018). Vlastní Bůh: mírotvorný a násilný potenciál náboženství. Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. (str. 91-97) 9. hodina: Fenomén (ne)náboženské spirituality (17.4. 2024)

·        Štampach, O.I. (2018). Nenáboženská spiritualita jako téma na pomezí religionistiky a jiných humanitních oborů. Pantheon. Vol. 12, No. 2. (str. 45 - 58) 10. hodina: Chceme být všichni svobodní? (24.4. 2024)

·        Fromm, E. (2014). Strach ze svobody. Portál. (str. 194-199). 11. hodina: Závěrečná hodina (15. 5. 2024)

·        Prezentace závěrečných reflexí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz si klade za cíl seznámit studenty s různými variantami multidisciplinárního uvažování (nejen) v sociologické perspektivě. Pozornost bude věnována především průniku sociologie umění, literatury a náboženství s dějinami umění, literární vědou či religionistikou nebo teologií. Cílem je vytvořit ve výuce prostor pro uvažování o vybraných tématech v širším kontextu společensko-historického uvažování a vzájemné provázanosti zdánlivě jasně ohraničených vědních disciplín. Důraz bude kladen na společnou diskusi nad tématy a na společné hledání mnohosti ve zdánlivě jednoznačných pohledech.

The course aims to acquaint students with various variants of multidisciplinary reasoning (not only) in a sociological perspective. Attention will be paid especially to the intersection of art sociology, literature and religion with art history, literary science or religionistics or theology. The aim is to create space in the teaching for thinking about selected topics in the wider context of socio-historical reasoning and the interconnectedness of seemingly clearly defined scientific disciplines. Emphasis will be placed on the joint discussion over topics and on the joint search for diversity in seemingly unambiguous perspectives.