Charles Explorer logo
🇬🇧

Methods of Indo-European Linguistics II

Class at Faculty of Arts |
ASJ500029

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

P?ehledn? v?klad metod a postup? rekonstrukce indoevropského prajazyka a kultury Indoevropan? s d?razem zejména na tato témata: historick? a srovn?vac? jazykov?da (n?vaznosti a spole?né prostupy) - rekonstrukce nomin?ln?ch element? prajazyka (problém kategorie rodu, ??sla a p?du) - verb?ln? systém prajazyka (prezentace jeho nejstar??ch f?z? a postupn? v?voj) - principy rekonstrukce syntaxe prajazyka - sémantické zm?ny (metafora, metonymie, synekdocha apod.) - komunita mluv??ch prajazyka (z?klady rekonstrukce spole?ného lexikonu) - indoevropsk? prajazyk v jazykov?ch kontaktech.