Charles Explorer logo
🇬🇧

Written Examination

Class at Faculty of Arts |
ASJ500030

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Vypracování práce v rozsahu min. 15 normostran v klasické struktuře včetně využití poznámkového aparátu a seznamu literatury dle praxe běžné pro vědecké práce. Nabídku témat stanoví vyučující oboru srovnávací jazykověda, student si může vybrat takové téma, které pak dále rozvine ve své diplomové práci.Seminář k písemné práci je zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné. Cílem semináře je metodologicky připravit studenta k úspěšnému zvládnutí diplomové práce.

Cílem semináře je prohloubit znalosti metod práce ve vztahu k zvolenému tématu a k zvládnutí celého rozsahu odborné práce od volby tématu přes volbu metody, náležitou interpretaci pramenů a zpracování odborné literatury.

Od studenta je vyžadována jak aplikace získaných oborových znalostí, tak schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé.