Charles Explorer logo
🇬🇧

Mycenean and Greek dialects III

Class at Faculty of Arts |
ASJ5000335

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Andrejev - Peščereva 1957:

Михаил Степанович Андреев - Елена Михайловна Пещерева: Ягнобские тексты с приложением ягнобско-русского словаря составленного М. С. Андреевым, В. А. Лившицем и А. К. Писарчик. Москва - Ленинград (: Издательство Академии Наук СССР), 1957.

* Bielmeier 1989:

Roland Bielmeier: Yaghnōbī. In: Rüdiger Schmitt (ed.): Compendium Linguarum Iranicarum. Wiesbaden (: Dr. Ludwig Reichert Verlag), 1989, s. 480-488.

* Geiger 1898-1901:

Wilhelm Geiger: Über das Yaghnōbī. In: Wilhelm Geiger - Ernst Kuhn (eds.): Grundriss der iranischen Philologie, Erster Band, 2. Abteilung. Straßburg (: Verlag von Karl J. Trübner), 1898-1901, s. 334-344.

* Chromov 1972:

Альберт Леонидович Хромов: Ягнобский язык. Москва (: Наука), 1972.

* Chromov 1987:

Альберт Леонидович Хромов: Ягнобский язык. In: Вера Сергеевна Расторгуева (ed.): Основы иранского языкознания. Новоиранские языки II. - Восточная группа. Москва (: Наука), 1987, s. 644-701.

Junker 1930:

Heinrich Franz Josef Junker: Arische Forschungen. Yaghnōbī-Studien I. Die Sprachgeographische Gliederung des Yaghnōb-Tales. Abhandlungen der Philologische-historische Klasse der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, Bd. XLI, Nr. II. Leipzig (: Hirzel), 1930.

* Mīrzōzōda 1998:

Сайфиддин Мирзозода: Яғнобӣ зивок 4. Забони яғнобӣ (дастури илмӣ-таълимӣ барои муаллимон). Душанбе (: Сурушан), 1998.

* Mīrzōzōda 2007:

Сайфиддин Мирзоев (Сайфиддин Мирзозода): Йағнобӣ зивок 2 - 3. (Забони яғнобӣ барои синфҳои 2 - 3). Душанбе (: Деваштич), 2007.

Novák 2010:

Ľubomír Novák: Jaghnóbsko-český slovník s přehledem jaghnóbské gramatiky. Яғнобӣ-чехӣ луғат яғнобӣ зивоки дастури феҳрастипӣ. Praha (: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), 2010.

Novák 2013:

Ľubomír Novák: Problem of Archaism and Innovation in the Eastern Iranian Languages. K problému archaismu a inovace ve východoíránských jazycích. Disertační práce, Obecná jazykověda - Indoevropská srovnávací jazykověda, Ústav obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze / Ústav srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2013.

* Yōrzōda 2007:

Тағоймурод Ёрзода: Фолклори Яғноб (Маҷмӯаи илмӣ-оммавӣ). Yaγdnovi folklor. Душанбе (: Империал-Групп), 2007.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jaghnóbština je minoritní jazyk, kterým hovoří osm tisícovek lidí v několika oblastech dnešního severozápadního

Tádžikistánu (Jaghnób, Zafaróbód, Varzób). Jaghnóbština je blízce příbuzná jinému východoíránskému jazyku – sogdštině, právě díky vzájemné podobnosti obou jazyků budí jaghnóbština zájem řady jazykovědců. Tématem kursu bude uvedení do studia jaghnóbského jazyka – přehled gramatiky a fonologie. Výklad se však nebude omezovat jen na podobu moderního jazyka, pozornost bude věnována i historickému vývoji jaghóbštiny – právě historický vztah jaghnóbštiny se sogdštinou a dalšími (východo)íránskými jazyky spolu s některými gramatickými archaismy (augment, koncovka 3. pl. ōr) ukazuje důležitost jaghnóbštiny z pohledu historické jazykovědy.

Jaghnóbský jazyk bude představen na četbě a interpretaci textů různého charakteru, většinou však půjde o různé pohádky či etnografické texty. Zvláštní pozornost bude věnována i jazykovému kontaktu s tádžčtinou (např. lokální tádžický dialekt Jaghnóbu ale i tádžický dialekty Falgharu a Mastčóhu, které v minulosti nahradily jazyk podobný jaghnóbština a/nebo sogdštiny).