Charles Explorer logo
🇬🇧

Comparative Grammar of Iranian Languages

Class at Faculty of Arts |
ASJ500050

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Výklad vývoje íránských jazyků od nejstarších dob až do současnosti (podrobný zejména přehled staroíránských a středoíránských jazyků a dialektů, včetně písemných památek a dal??ho jazykového materi?lu z?skaného z ne?r?nsk?ch jazyk?) s d?razem na tato dal?? témata: indo?r?nsk? prajazyk - pra?r?n?tina - staro?r?nské jazyky a dialekty - p?edchod k st?edo?r?nskému obdob? (hlavn? zm?ny v hl?skoslov? a gramatice) - st?edo?r?nské jazyky a dialekty - spole?n? charakteristika a rozd?ly mezi z?padn?mi a v?chodn?mi jazyky - novo?r?nské jazyky a dialekty (z?kladn? charakteristika v?chodo?r?nsk?ch a z?pado?r?nsk?ch jazyk?).