Charles Explorer logo
🇬🇧

Methods of the Reconstruction

Class at Faculty of Arts |
ASJ500073

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška má složku výkladovou, která je zaměřena na metody retrospektivní lingvistiky (především na metodu vnitřní a vnější rekonstrukce) a praktická cvičení v rekonstrukci (vyžaduje samostatnou přípravu). Obsah vyplývá z názvu přednášky: jde o rekonstrukci praindoevropštiny a její vývoj přes rekonstrukce prajazyků jednotlivých větví až k doloženým jazykům indoevropské jazykové rodiny.Přednáška vychází z teze, že příbuznost indoevropských jazyků není primárně založena na tom, že tyto jazyky jsou si aktuálně podobné. Ve skutečnosti jde především o podobnost a příbuznost historickou. Ovšem ani tvary historické nevysvětlí vše, co je pro jejich srovnávání nezbytné, protože samy jsou též výsledkem vývoje předhistorického. Ten je sice nedoložený, ale rekonstruovatelný. Proto srovnávání jazyků bez rekonstrukcí nemá valný smysl, jelikož postihne a vysvětlí jen část jejich vývoje.Přednáška prezentuje určitý model současné indoevropeistiky. V obecné poloze ho lze popsat například takto:

1. předmětem zkoumání je příbuznost indoevropských jazyků, která je pojímána jako systémová a vyplývá z prajazyka;

2. historickým fázím vývoje indoevropských jazyků předcházely fáze předhistorické (praindoevropština a prajazyky větví);

3. praindoevropština a prajazyky větví jsou sice rekonstrukty, ale mají v principu všechny vlastnosti přirozených jazyků;

4. nástrojem srovnávání je zejména metoda vnitřní a vnější rekonstrukce, která se opírá o kvalitní filologický fundament;

5. cílem srovnávání je vyjasnit transformace různých jazykových subsystémů, které ve svém celku vytvářejí indoevropskou jazykovou rodinu.