Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Indo-European Languages of Europe II

Class at Faculty of Arts |
ASJ500085

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Student bude seznámen s vývojem ide. jazyků od prajazyka starší fáze vývoje (do konce středověku). Důraz bude kladen na vzájemné vztahy a souvislosti ve vývoji, sociologické aspekty vývoje a kulturní a archeologické implikace. Hlavní náplní bude nicméně vývoj hláskového systému a morfologie a základní tendence. Veškerá tato témata budou nahlížena z pozice ide. srovnávací jazykovědy.

Jazyky germánské - stručná charakteristika, nejstarší památky, gótština, runové nápisy, přehled vývoje hláskosloví a gramatiky, vztah ke slovanštině a baltštině

Baltoslovanština, jazyky baltské a slovanské, podobnosti a rozdíly, vývoj, vztahy k dalším větvím (zejm. germánštině).

Tocharština - geneze národa, doklady, vývoj fonologie a morfologie, vztahy k ostatním jazykům, adstrátové vlivy

Albánština - charakteristika gramatická a lexikální, stručný nástin vývoje

Arménština - nejstarší památky, vztahy k řečtině a frýžštině, přehled vývoje a morfologie

Menší jazyky: frýžština, makedonština, mesapština, ilyrština, dáčtina, thráčtina, ligurština a další

Ball, Martin - Fife, James (Eds.) The Celtic languages. London - New York (: Routledge) 1993.

Demiraj, Bardhyl, Albanische Etymologien (Untersuchungen zum albanischen Erbwortschatz) Leiden Studies in Indo-European 7, Amsterdam - Atlanta (: Rodopi) 1997.

Ringe, Donald A., From Proto-Indo-European to Proto-Germanic, A linguistic history of English Oxford (: Oxford University Press) 2006.

Schmitt, Rüdiger, Grammatik des Klassisch-Armenischen mit sprachvergleichenden Erläuterungen. Innsbruck (: Institut für Sprachwissenschaft) 1981.

Stang, Christian S., Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo - Bergen - Tromsö (: Universitetsforlaget) 1966.

Sihler, Andrew L., New comparative grammar of Greek and Latin. New York - Oxford (: Oxford University Press) 1995.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Student bude seznámen s vývojem ide. jazyků od prajazyka starší fáze vývoje (do konce středověku). Důraz bude kladen na vzájemné vztahy a souvislosti ve vývoji, sociologické aspekty vývoje a kulturní a archeologické implikace.

Hlavní náplní bude nicméně vývoj hláskového systému a morfologie a základní tendence. Veškerá tato témata budou nahlížena z pozice ide. srovnávací jazykovědy.