Charles Explorer logo
🇬🇧

Proto-Indo-European Verb II

Class at Faculty of Arts |
ASJ500112

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určen pokročilejším studetům oborů srovnávací jazykověda, indologie, klasická filologie a obecná jazykověda – předpokládá zákadní obeznámenost s fonologií a gramatickými kategoriemi pie. prajazyka a alespoň jednoho ze starých ide. jazyků. Témata: vznik a uspořádání pie. slovesného systému, gramatické kategorie a jejich vztah k sémantice kořene, smysl derivace, vztah derivačních a flektivních mechanismů, vztah

času a aspektu. Vývoj kategorií do dceřiných jazyků. Český (slovanský) vidový system jako (nejen typologické) komparandum.