Charles Explorer logo
🇬🇧

Nominal System

Class at Faculty of Arts |
ASJB0005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vybrané kapitoly z následujících knih:

Joseph, Brian D. - Janda, Richard D. (2005): The Handbook of Historical Lingustics. (Oxford: Blackwell).

Pro indoevropeistické zaměření:

Bičovský, Jan. 2013. Stručná mluvnice praindoevropštiny. Praha: Filozofická fakulta.

Fortson, Benjamin (2010): Indo­-European language and culture: an introduction (Malden, Mass.: Blackwell Publishing).

Μeier­-Brügger, Michael (ed.) (2010): Indogermanische Sprachwissenschaft. 9., durchgesehene und ergänzte Auflage. (Berlin: Walter de Gruyter).

Wodtko, Dagmar S. - Irslinger, Britta - Schneider Carolin (2008): Nomina im Indo­germanischen Lexikon (Heidleberg: Winter).

Pro semitistické zaměření:

Weninger, Stefan. Reconstructive Morphology. In: Semitic languages: an international handbook, Stefan Weninger, ed. Berlin: Walter de Gruyter. P. 151-177.

Gensler, Orin D. Morphological Typology of Semitic. In: Semitic languages: an international handbook, Stefan Weninger, ed. Berlin: Walter de Gruyter. P. 279-301.

Kienast, Burkhart.Historische Semitische Sprachwissenschaft. Wiesbaden (: Harrassowitz) 2001. P. 71-127, 129-186.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška má za cíl souhrnně uvést studenta do problematiky nominálního systému prajazyka ve srovnávacích souvislostech.

1) Vývoj názorů na uspořádání nominálních kategorií v historii disciplíny, zatížení gramatickou tradicí a problémy názvosloví, přehled zásadních prací od počátku bádání a v současné době standradních příruček

2) Současně rekonstruované nominální kategorie prajazyka a jejich reflexy v hlavních dceřiných dialektech (včetně češtiny v případě indoevropeistického zaměření)

3) Morfém a základní mechanismy slovotvorby: vnitřní flexe, derivace sufixy, kompozice

4) Substantivum a adjektivum – formální a významové rozdíly

5) Pád a číslo (koncovky a funkce)

6) Rod – třídy substantiv

7) Nominální derivace

8) Primární nomina

9) Nomina agentis

10) Nomina actionis

11) Nomina instrumenti a resultati

12) Nomina asbtrakta

13) Onomastika

14) Ostatní (diminitiva apod).

15) Adjektiva – otázky stupňování

16) Primární adjektiva

17) Sekundární adjektiva denominativní

18) Sekundární adjektiva deverbativní – participia apod.

19) Předprajazykové zdroje nominálních kategorií v typologické perspektivě

20) Hlavní vývojové tendence nominálních kategorií: pádové synkreze, zánik duálu, rozšíření systému, změny funkční docházka min. 80 %, aktivní účast na výuce; zkouška prověřující nabyté znalosti sestávající z interpretace verbálních tvarů a jejich přiřazení třídám a paradigmatům, interpretace derivací, aktivní schopnost derivovat v základních typech a rozpoznávat vztahy výchozích a derivovaných tvarů. V případě distanční výuky se obdobně hodnotí účast studenta na této formě výuky.

Study programmes