Charles Explorer logo
🇬🇧

Methods of the Reconstruction II

Class at Faculty of Arts |
ASJB0007

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vybrané kapitoly z následujících knih:

Bičovský, Jan (2014). Stručná mluvnice praindoevropštiny. (Druhé vydání v přípravě). (Praha: FF UK.)

Durie, Mark - Ross, Malcolm (eds.) (1995). The Comparative Method Reviewed. Regularity and Irregularity in Language Change. (New York - Oxford Oxford University Press).

Joseph, Brian D. - Janda, Richard D. (2005). The Handbook of Historical Lingustics. (Oxford: Blackwell).

Fox, Anthony, (2007). Linguistic Reconstruction. An Introduction to Theory and Method. (Oxford - New York Oxford University Press).

Hickey, Raymond.(2010). The Handbook of Language Contact. (Oxford, UK - Malden, Massachusetts - Carlton, Victoria: Wiley-Blackwell).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento předmět navazuje na PP 14 a rozvíjí jeho obsah v těchto oblastech:

• Rekonstrukce funkce a významu

• Gramatické kategorie a teorie gramatikalizace

• Gramatický a fonologický kontrast: základní rozdíly a podobnosti z hlediska rekonstrukce

• Morfologická typologie a implikace pro rekonstrukci

• Role pravidel ve vývoji jazyka, jejich akvizice a z ní plynoucí omezení

• Analogické změny – typologie, explanační hodnota

• Paradigma a jazykový typ, využití symetrie

• Periferie, archaismus, residuum a jejich identifikace (typy textů a části lexika a systému) a využitelnost v rekonstrukci

• Nominální paradigma: základní problémy a přístupy k rekonstrukci

• Verbální paradigma, dtto

• Lexikální rekonstrukce: etymologie per se, její problémy a limity

• Vázanost lexikální rekonstrukce na mimojazykovou realitu

• Jazykový kontakt: substrát, adstrát, míšení jazyků a možnosti jejich rekonstrukce uplatnění metod zmíněných v předchozí výuce, typologie kontaktů docházka min. 80 %, aktivní účast na výuce; test prověřuje nabyté dovednosti a obeznámenost se základními koncepty rekonstrukce; samostatně vypracovaná analýza sémantických a derivačních vztahů vybraného sémantického pole. V případě distanční výuky se účast na tomto typu výuky hodnotí obdobně.