Charles Explorer logo
🇬🇧

Typology of Language Change

Class at Faculty of Arts |
ASJB0008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška se zabývá průběhem, motivací a typologií jazykové změny, zejména v plánu fonetickém a fonologickém. Hlavní důraz bude na vývoj indoevropských jazyků, s přihlédnutím k typologickým paralelám v dalších jazycích. Smyslem přednášky je seznámit studenta s typickými změnami a jejich faktory ve více jazycích a zároveň uplatnit tyto znalosti v rekonstrukci ide. prajazyka.

1. Synchronní a diachronní typologie. Saussurovská dichotomie. Dynamická vs. statická typologie. Využitelnost synchronní typologie v diachronní lingvistice. Dějiny typologického uvažování v indoevropeistice.

2. Motivace jazykové změny. Proces učení jazyka. Fixace jazykové změny. Adstráty, substráty, sociolingvistické motivy.

3. Pravidelnost jazykové změny. Procesy analogické, metanalýza, lidová etymologie, sporadická změna, archaismus a inovace.

4. Motivy vnitřní (systémové) a vnější (mechanické, percepční atd.).

5. Základní typy jazykových změn (vznik, zánik, interakce jazykových entit a rysů).

6. Změny vokalismu (systémové i dané prostředím). Typy systémů, implikace výskytu, příznakovost.

7. Změny konsonantismu (systémové i dané prostředím) Typy systémů, implikace výskytu, příznakovost.

8. Prosodické změny (tón, přízvuk, redukce, synkopy, slabika, náhradní dloužení, anaptyxe).

9. Implikace fonologických změn pro vyšší jazykové jednotky

10. Změny morfofonologické, vznik morfofonologických alternací (ablaut).

11. Změny morfologické, gramatikalizace, univerbalizace atd. Duběda, Tomáš. Jazyky a jejich zvuky. Univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Praha (: Nakladatelství Karolinum)

2005. Fisiak, Jacek (ed.). Linguistic Reconstruction and Typology. Trends in Linguistics. Studies and Monographs. Berlin - New York (: Mouton de Gruyter)

1997. Jones-Bley, Karlene et al. (eds.). Language Change and Typological Variation: In Honor of Winfred P. Lehmann on the Occasion of His 83rd Birthday. Volume I: Language Change and Phonology. Journal of Indo-European studies. Monograph Washington (: Institute for the Study of Man)

1999. Luschützky, Hans Christian. Uvedení do typologie jazyků. Praha (: Filozofická fakulta UK)

2003. Ladefoged, Peter - Maddieson, Ian. The Sounds of the World's Languages. Phonological theory. Oxford,UK - Cambridge, Mass. (: Blackwell Publishers)

1996.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška se zabývá průběhem, motivací a typologií jazykové změny, zejména v plánu fonetickém a fonologickém. Hlavní důraz bude na vývoj indoevropských jazyků, s přihlédnutím k typologickým paralelám v dalších jazycích.

Smyslem přednášky je seznámit studenta s typickými změnami a jejich faktory ve více jazycích a zároveň uplatnit tyto znalosti v rekonstrukci ide. prajazyka.