Charles Explorer logo
🇬🇧

Comparative Phonology of the Indo-European Languages

Class at Faculty of Arts |
ASJEL0001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Bičovský, J. (2017) Praindoevropština. I. Mluvnice. (Praha: FF UK)

Byrd, A. (2015): The Indo-European Syllable. (Leiden: Brill).

Collinge, N. E. (1985). The Laws of Indo-European. Current Issues in Linguistic Theory. 35. John Benjamins.

Κümmel, M. J. (2012): “Typology and reconstruction: The consonants and vowels of Proto-Indo-European.” In: The sound of Indo-European: phonetics, phonemics and morphophonemics. Edited by Benedicte Nielsen Whitehead, Thomas Olander, Birgit Anette Olsen and Jens Elmegård Rasmussen. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, pp. 291-329.

Mayrhofer, M. (1986): Indogermanische Grammatik, Band I. 1. Halbband: Einleitung, 2. Halbband: Lautlehre (Segmentale Phonologie des Indogermanischen). (Heidelberg:

Carl Winter).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář uvádí do teoretických otázek srovnávací rekonstrukce indoevropského hláskosloví. Důraz je kladen na dynamiku systému a na typologické paralely a opakující se procesy.

1) Přehled typů hlásek dle artikulace, úvod do názvosloví

2) Přehled písemných systémů – jejich vazba na fonologii a meze interpretace

3) Vývoj rekonstrukce hláskosloví, historické školy, alternativní teorie a současné diskuse

4) Přehled fonologického systému prajazyka a hlavních starších jazyků

5) Konsonanty, dílčí hláskové zákony

6) Vokály

7) Slabika, fonotaktická pravidla, dílčí hláskové zákony

8) Morfonologie (ablaut)

9) Přízvuk

10) Hlavní vývojové tendence v postprajazykovém dialektovém kontinuu, členění jazykové rodiny na základě hláskoslovných isoglos