Charles Explorer logo
🇬🇧

Foreign Language - French for FA Courses - Exam B2-

Class at Faculty of Arts |
ASZFJ0002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tuto zkoušku je možné skládat pouze do konce akademického roku 2016/17!

Zkouška ověřuje produktivní i receptivní dovednosti v daném jazyce na úrovni B2-.

Skládá se z písemné a ústní části.

Písemná část

- poslech s porozuměním

- čtení s porozuměním

- gramaticko-lexikální test

- vlastní písemný projev

Ústní část

- rozbor výsledku písemné práce

- rozhovor v daném jazyce na téma blízké akademickému prostředí

- strukturovaná prezentace zvoleného odborného textu a diskuse nad ním

- překlad vybraných úryvků

Rozsah odborného textu 30 normostran.

Text se musí vztahovat ke studovanému oboru a obsahovat všechny náležitosti odborné práce (citační a poznámkový aparát atd.). U všech typů zkoušky doporučujeme vhodnost textu předem zkonzultovat s vyučujícím příslušného jazyka. Text musí pocházet od rodilého mluvčího, příp. být vydán v renomovaném zahraničním nakladatelství (nikoli např. anonymní internetové stránky, wikipedie apod.), nesmí být překladem z jiného jazyka. Text může být složen i ze dvou zdrojů, u fotokopií je třeba přiložit i titulní list se jmény autorů a bibliografickými údaji (editor, nakladatel, rok vydání).

Ústní část probíhá ve stejný den nebo po dohodě s vyučujícím v následujících dnech (cca do týdne).

Text se předkládá při prezenci, tj. na začátku písemné části. Nesmí obsahovat žádné vlastní poznámky či vpisky.

Study programmes