Charles Explorer logo
🇬🇧

Second Language IV: Ukrainian Language

Class at Faculty of Arts |
AVS500097

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

SylabusProgram kurzu1. Zdraví a nemoc. Lidské tělo. Lékařská pomoc. Sport. Deklinace názvů lidského těla. Slovesná substantiva. Neosobní tvary slovesa. Příčestí, přechodník. Problémy překladu. Rozvíjející větné členy. Přívlastek, příslovečné určení.

2. Služby. Pošta, telefon, banka, kadeřnictví, čistírna, opravna. Krátké tvary adjektiv. Neurčitá a záporná zájmena. Věta kladná a záporná. Způsoby vyjádření záporu v ukrajinštině. Typy vět podle postoje mluvčího k vyjadřované skutečnosti. Intonace. Částice, sémantické typy.3. Kyjev jako kolébka ukrajinských dějin a kultury. Legenda o vzniku hlavního města Kyjvské Rusi. Lingvoreálie. Lexikálně - gramatické poznámky. Předložkové vazby a větné vzorce. Věta jednoduchá a věta složená. Základní způsoby tvoření substantiv.4. Ukrajina jako evropský stát. Největší města Ukrajiny. Geografická poloha. Obyvatelstvo. Rostlinstvo a živočišstvo. Deklinace a překlad názvů ukrajinských měst a regionů do češtiny. Věta souřadná a složená bezspojková. Souřadné spojky, interpunkce. Základní způsoby tvoření deminutiv v ukrajinštině.

5. Ekonomika. Základní suroviny. Národní hospodářství. Základní způsoby tvoření sloves. Věta hlavní v češtině a ukrajinštině. Typy vedlejších vět. Názvy lidí podle povolání. Tendence přechylování substantiv v ukrajinštině. Vyjádření míry vlastnosti.6. Průmysl. Zemědělství. Mezinárodní odchod. Věta vedlejší předmětná. Způsoby a prostředky vyjádření. Příslušné spojky a spojkové výrazy. Základní způsoby tvoření adverbií.

7. Ukrajina a evropská integrace. Školský systém. Nejznámější vysoké školy na Ukrajině. Věta vedlejší přívlastková. Příslušné spojky a spojkové výrazy. Základní způsoby tvoření sloves.8. Ukrajina jako nezávisly stát. Státní symboly Ukrajiny. Přímá řeč, interpunkce.9 -

10. Ústava Ukrajiny. Zákon o jazycích. Současná jazyková situace na Ukrajině. Dialekty ukrajinštiny. Suržyk a problémy s ním související. Polopřímá řeč, interpunkce. Překlad textu. Opravy textu podle kodifikovaných norem spisovné ukrajinštiny.

11. Sýstem zdravotnictví. Sociální zabezpečení a jistoty. Nepřímá řeč. Citace.12. Politický systém. Prezident Ukrajiny, vláda a parlament. Současná politická situace na Ukrajině. Čtení a analýza současné ukrajinské publicistiky, přehled politických televizních pořadů. Komunikace a politická diskuse.13. Práce s psaným textem (lingvostylistická analýza, překlad do češtiny). Psaní textů různých funkčních stylů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace

Cílem kurzu je prohlubování komunikačních schopností posluchačů, práce s textem, rozšiřování slovní zasoby a zdokonalování vyjadřovacích schopností studentů. Jazyk bude v jeho rámci studován na pozadí ukrajinské kultury. Vyučování bude zaměřeno téměr výhradně na čtení a porozumění textům a procvičování složitých syntaktických konstrukcí.