Charles Explorer logo
🇬🇧

Biophysics

Class at First Faculty of Medicine |
B01130

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. - 3. týden: Stavba hmoty: Stavba atomu, kvantová čísla, struktura elektronového obalu, optická spektra, vlastnosti jádra atomu, síly působící mezi atomy a molekulami, fyzikální princip nukleární magnetické rezonance a jejího užití v lékařství. 4. -6. týden. Molekulární biofyzika: Voda a její biologický význam, Gibbsův zákon fází; disperzní systémy analytické a koloidní, transportní jevy, difuze, koligativní vlastnosti roztoků, Roultovy zákony, osmóza, jevy na rozhraní fází 7. - 8. týden Bioenergetika: Stavové veličiny, stavové funkce, vnitřní energie, entalpie, volná enegie, volná entalpie, chemický potenciál, transformace a akumulace energie v živých systémech, tepelné ztráty organizmu, měření a regulace teploty, 9. - 10. týden: Elektrické projevy organismu: Klidový membránový potenciál, akční potenciál, účinky elektrických proudů na organismus, použití elektřiny v diagnostice a terapii, elektrická měřící technika v lékařství 11. týden: Bioakustika: Veličiny a jednotky fyzikální a fyziologické akustiky, sluchové pole, ultrazvuk a jeho užití v lékařství 12. - 13. týden: Optika.

Interakce světla s prostředím, zobrazování čočkami, mikroskopie, optické metody měření koncentrace, optika lidského oka, biofyzika vidění, laser 14. - 15. týden: Rentgenové záření a radioaktivita:. Vznik a interakce rtg. záření, rtg. přístroj, rtg. kontrast, rtg. diagnostické metody, jednotky expozice a dávky, využití rtg. záření v terapii, fyzikální základy nukleární medicíny

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět seznamuje studenty se základy lékařské biofyziky a jejím využitím v oblasti diagnostických a léčebných metod. Studenti získají základní informace o fyzikálních zákonech, které se uplatňují ve fyziologii, vnitřním lékařství a v moderních diagnostických metodách.