Charles Explorer logo
🇬🇧

Hygienic and ecological excursion to the Český kras

Class at Third Faculty of Medicine |
CVOL0112

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Exkurze se sestává z několika zastávek s ekologicko-hygienickou náplní, na některých místech i výklad vztahující se k historii : •1. zastávka: Lom „Na Chlumu“:  Vývoj kulturní krajiny v české kotlině, současný stav, ochrana přírody v ČR a ve světě, vliv prostředí na společenstva organismů, vztah některých organismů ke zdraví populace (na příkladu vztekliny), ovlivňování krajiny a společenstev člověkem - lom, monokultury, halofilní, petrolejotolerantní společenstva, paleontologická lokalita (Petrbokovy sluje), sekundární sukcese, skalní step aj. •

2. zastávka: Pláně:  Ekologická sukcese, klimax, šipáková doubrava, zdravotnicky významné rostliny (alergenní, využívané v lékařství). Klíšťata - praktický odchyt a pozorování, vývojová stádia, zdravotnický význam, prevence, přenášené choroby a jejich diagnostika a léčba, další zdravotnicky významní živočichové. Bubovické vodopády - důležitost zeleně v intravilánu měst a obcí, vliv na mikroklima, kvalita ovzduší, ukázka některých léčivých rostlin. •3. zastávka: Svatý Ján pod Skalou: a  Pěnovce, změna prostředí v době poledové, ekotoxikologie, bioindikátory - odchyt a ukázka vodních bezobratlých - bioindikace, důležitost biomonitoringu a jeho využití, antropogenní vlivy na prostředí a jejich zpětné působení na člověka, turistická devastace krajiny. Případná prohlídka kostela s historicky významnou jeskyní sv. Ivana (významné poutní místo). •4. zastávka: Tetín:  Modelace údolí řekou, znečištění vodních toků - zdroje a typy znečištění, čištění odpadních vod a jeho účinnost, důsledky znečištěné vody na zdraví člověka. Skládka komunálních odpadů a bývalá skládka radioaktivního odpadu (lom Alkazar) - nebezpečí pro prostředí, další možnosti nakládání s odpady vs. realita a legislativa. Začlenění technických prvků (elektrovod, plynovod) do krajiny. Vliv geomorfologie na rozptyl znečištěného ovzduší na ukázce Berouna. Prohlídka hradiště Tetín + výklad historických událostí. Zdravotnicky významní živočichové (rorýsi, holubi,…).  •5. zastávka: Koněprusy:  Velkolom Čertovy schody, lomy a cementárny - vliv na životní prostředí a na krajinu, možnosti rekultivace vytěžených prostor. Koněpruské jeskyně - návštěva (v případě zájmu), archeologické nálezy. Naučná stezka Zlatý kůň - ochrana přírody, chránění živočichové a rostliny, hledání zkamenělin (pozůstatky devonské fauny).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Exkurze do CHKO Český Kras, celodenní akce s několika zastávkami, délka pěší trasy dle podmínek max. 10 km v terénu, součástí exkurze je návštěva jeskyně.

Den konání dle společné dohody, většinou v sobotu v letním semestru (duben či květen)

Náklady - účastníci platí cestu autobusem (pokud nebude dohodnuto jinak) (v LS 2023 150 kč, záleží i na počtu účastníků) a vstup do jeskyně (cca 150 kč)- nepovinné