Charles Explorer logo
🇬🇧

Social care of children and adults with special needs

Class at Third Faculty of Medicine |
CVOL0141

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Obsah kurzu vychází z potřeby budoucího lékaře seznámit se s existencí různých forem sociální péče o děti a dospívající se speciálními potřebami. *

1. Úvod (4 hodiny) Základní informace o vývoji a pojetí sociální péče. Dětství (vývoj přístupu k němu v různých historických obdobích a kulturách). Péče o růst a vývoj dítěte zdravého i dítěte ohroženého rizikovým prostředím (dítě sociálně maladaptované, nemocné, s kombinovaným postižením, atd.). Zadání samostatné práce - kazuistiky, která bude součástí zápočtu *

2. Péče o děti vyžadující okamžitou pomoc (4 hodiny) Návštěva Klokánku Systém péče o děti vyrůstající mimo rodinu Socializace dítěte od narození až do dospělosti, sociálně maladaptované dítě *

3. Péče o děti ve státní institucionální péči (4 hodiny) Návštěva Dětského domova Rodina, její význam, funkce rodiny a její poruchy, péče o dítě. Vztah rodič-dítě. Demografický pohled na rodiny a současné trendy v nich. *

4. Péče o děti drogově závislých matek (4 hodiny) Návštěva Centra pro drogově závislé matky DROP-IN Problematika závislostí u dětí, dospívajících a těhotných žen Drogová prevence *

5. Péče o rodiny s dětmi bez domova (4 hodiny) Návštěva Armády Spásy Problematika bezdomovectví v ČR, prevence, minority ohrožené bezdomovectvím Děti na ulici x děti ulice *

6. Péče o děti s kombinovaným postižením (4 hodiny) Návštěva Integračního centra ZAHRADA Dítě s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením Integrace a péče o dítě s postižením a jeho rodinu *

7. Dítě s poruchou autistického spektra (4 hodiny) Základní pojmy, PAS Proces diagnostiky dětí s PAS Práce s dítětem s PAS u lékaře (pediatra, při hospitalizaci, atd.) *

8. Péče o děti s poruchou autistického spektra (4 hodiny) NAUTIS - Národního ústav pro autismus *

9. Rozvoj komunikační schopnosti u dětí a autismem Verbální chování Poruchy autistického spektra a verbální i nonverbální komunikace *

10. Možnosti podpůrné terapie PAS (4 hodiny) * Kognitivně-behaviorální terapie * Aplikovaná behaviorální analýza Vymezení pojmů Historie Postupy při učení dovedností, chování *

11. Možnosti podpůrné terapie PAS; Aplikovaná behaviorální analýza pokračování - (3 hodiny) Definice a měření cílového chování Redukce problémového chování Diferenciální posílení, vyhasínání *

12. Závěr (2 hodiny) Prezentace zpracovaných kazuistik, zápočet

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsah kurzu vychází z potřeby budoucího lékaře - seznámit se s existencí různých forem sociální péče o děti a dospívající se speciálními potřebami