Charles Explorer logo
🇬🇧

Radio and TV Journalism

Class at Faculty of Social Sciences |
JJM287

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Televizní část:  1/ Struktura  zpravodajského audiovizuálního sdělení.  Obrazová složka – gramatika obrazového vyjadřování (vlastnosti  a druhy záběrů, infografika a další  obrazové zdroje generované na PC).  Zvuková složka- mluvené slovo a jeho druhy, ruchy, hudba a ticho. 2/ Vztah obrazové a zvukové složky v audiovizuálním sdělení, fyziologické aspekty  vnímání obrazu a zvuku, postupy a  prostředky   vedoucí k narušení nebo naopak k  posílení korelace a vazebnosti mezi jednotlivými komponentami. 3 /Kompozice a stavební prvky televizní zprávy (asynchron, synchron, stand-up, živý vstup, infografika) Základní žánrové rozdělení. Zpráva čtená a její druhy. Zpráva reportážní a její současné formy. 4/ Vizuálnost a vizualizace tématu - pozitivní a negativní příklady metod a přístupů vyprávění obrazem na ukázkách  ze současné televizní zpravodajské produkce.  

Rozhlasová část: 1/ Základní charakteristika rozhlasového zpravodajství, jeho specifika a výjimečnost 2/ Rozhlasová zpráva - její definice, žánrové formy, teoretické a praktické uchopení rozhlasové zprávy 3/ Specifika rozhlasové práce ve studiu 4/ Specifika rozhlasové práce v terénu 5/ Skladba rozhlasové relace 

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V televizní části je výuka zaměřena na kritickou reflexi tvůrčích metod a realizačních postupů uplatňovaných v digitální zpravodajské produkci (DNPS), a to na konkrétních příkladech zpravodajských relací českých celoplošných stanic (ČT, TV Nova, TV Prima, TV Barrandov). Důraz je položen na analýzu obrazové a zvukové složky tematických bloků a jednotlivých zpravodajských obsahů z pohledu jejich žánrové struktury, informační nasycenosti a překračování norem audiovizuálního vyjadřování. Výuka má umožnit studentům získat potřebné teoretické zázemí pro vlastní praktickou audiovizuální žurnalistickou tvorbu ve školním televizním studiu.

V rozhlasu je předmět věnován zpravodajské části rozhlasového programu v širším kontextu zásad a norem rozhlasové žurnalistiky. Uvádí do studia rozhlasové specifiky, seznamuje s tvůrčími metodami užívanými v rozhlasovém zpravodajství a poskytuje teoreticko-praktické základy k vlastní tvůrčí rozhlasové žurnalistické práci.

Na výuce se podílejí rozhlasoví odborníci ze zpravodajských redakcí Českého rozhlasu a soukromých rozhlasových stanic.