Charles Explorer logo
🇬🇧

Research methods II

Class at Faculty of Social Sciences |
JKB047

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

14.2.: Úvod - představení kurzu

Úvodní setkání

Během úvodního setkání se představí garantka Irena Reifová a vyučující Hana  Řičicová. Studenti budou seznámeni se systémem práce v rámci kurzu. Bude vysvětlen obsah a sled jednotlivých přednášek a seminářů, jakož i způsob zakončení předmětu a podoba závěrečné zkoušky.

Vyučující: Irena Reifová; Petra Jansa   21.2.: A co je to vlastně kvalitativní výzkum?  

Přednáška

Na základě course book: kapitoly 1 a 2

Charakteristika kvalitativního výzkumu ve srovnání s kvantitativním; představení rozdílů mezi induktivním a deduktivní logikou. Seznámení s hlavními znaky kvalitativního výzkumu, zejména využíváním přirozeního jazyka jako hlavního pracovního nástroje, významem kontextu, mnohostí správných výsledků a subjektivitou.

Vyučující: Irena Reifová   28.2.: A co je to vlastně kvalitativní výzkum?   

Seminář

Domácí příprava na seminář: četba course book, kapitola 1 a 2

Samostatná práce ve skupinách nad přiděleným zadáním, natočení a uploadování videa (viz rubrika Metody práce), vybrané skupiny referují o svém výsledku všem členům seminář.

Vyučující: Irena Reifová   7.3.:  Štěstí přeje připraveným: design a plánování výzkumu

Přednáška

Na základě course book: kapitola 3

Definice a formulace výzkumné otázky. Seznámení s jednotlivými fázemi kvalitativního výzkumu a zdůraznění flexibility a reiterativního postupu. 

Vyučující: Hana Řičicová   14.3.: Štěstí přeje připraveným: design a plánování výzkumu

Seminář

Domácí příprava na seminář: četba course book, kapitola 3

Samostatná práce ve skupinách nad přiděleným zadáním, natočení a uploadování videa (viz rubrika Metody práce), vybrané skupiny referují o svém výsledku všem členům seminář.

Vyučující: Hana Řičicová   21.3.: Vzhůru do terénu: sběr dat v kvalitativním výzkumu

Přednáška

Na základě course book: kapitola 4, 5, 6

Základní metody sběru dat a tvorby výběrového vzorku v kvalitativním výzkumu. Vymezení rozdílu mezi preexistentními daty a elicitovanými daty (respondent-generated data). Definice jednotlivých metod sběru dat: selekce dokumentů, individuální rozhovory, focus groups, pozorování

Vyučující: Irena Reifová   28.3.:  Vzhůru do terénu: sběr dat v kvalitativním výzkumu

Seminář

Domácí příprava na seminář: četba course book, kapitola 4

Samostatná práce ve skupinách nad přiděleným zadáním, natočení a uploadování videa (viz rubrika Metody práce), vybrané skupiny referují o svém výsledku všem členům seminář.

Vyučující: Irena Reifová   4.4.: Zpátky ke stolu: metody analýzy dat v kvalitativním výzkumu

Přednáška

Na základě course book: kapitola 8

Charakteristika základních metod analýzy dat v kvalitativním výzkumu. Definice a výklad tématické analýzy, interpretativní fenomenologické analýzy, diskursní analýzy, zakotvené teorie

Vyučující: Hana Řičicová   11.4.: Zpátky ke stolu: metody analýzy dat v kvalitativním výzkumu

Seminář

Domácí příprava na seminář: četba course book, kapitola 8

Samostatná práce ve skupinách nad přiděleným zadáním, natočení a uploadování videa (viz rubrika Metody práce), vybrané skupiny referují o svém výsledku všem členům seminář.

Vyučující: Hana Řičicová   18.4.: Jak se dělá analýza v kvalitativním výzkumu? 

Přednáška

Na základě course book: kapitola 9

Vysvětlení postupu kódování v kvalitativním výzkumu a praktická ukázka. Základní vhled do programů používaných pro kvalitativní kódování.

Vyučující: Irena Reifová   25.4. Jak se dělá analýza v kvalitativním výzkumu? 

Seminář

Domácí příprava na seminář: četba course book, kapitola 9

Samostatná práce ve skupinách nad přiděleným zadáním, natočení a uploadování videa (viz rubrika Metody práce), vybrané skupiny referují o svém výsledku všem členům seminář.

Vyučující: Irena Reifová   2.5.:  Hledáme poklad: vzorce a pravidelnosti v datech

Přednáška

Na základě course book: kapitola 11, 12

Vysvětlení postupu při zpracování dat - zajištění pravděpodobnosti, koherence a zakotvení v datech. Identifikace vzorců a opakujících se struktur v datech jako východisek pro odpovědi na výzkumné otázky a další interpretaci. 

Vyučující: Hana Řičicová   9.5.: Hledáme poklad: vzorce a pravidelnosti v datech

Seminář

Domácí příprava na seminář: četba course book, kapitola 11

Samostatná práce ve skupinách nad přiděleným zadáním, natočení a uploadování videa (viz rubrika Metody práce), vybrané skupiny referují o svém výsledku všem členům seminář.

Vyučující: Hana Řičicová

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je tvořen přednáškami a praktickými semináři. Je pojatý jako základní průvodce všemi fázemi kvalitativního výzkumu. Opírá se o učební text Virginie Braun a Victorie Clark: Successful Qualitative Research-Practical Guide for Beginners (2013). Předmět je tvořený přednáškami, v nichž jsou jednotlivá témata vyložena, a na ně navazujícími praktickými semináři. Semináře jsou věnované rozpravě nad vybranými kapitolami průvodního učebního textu a plnění krátkých praktických úkolů zadávaných v hodině. Seminářům předchází domácí příprava studentek a studentů formou četby předepsaného kapitoly.

Předmět Metody výzkumu II je zaměřen na uvedení studentů bakalářského studia do logiky a specifičnosti kvalitativního výzkumu ve společenských vědách se zaměřením na aplikaci kvalitativního zkoumání v oblasti mediálních studií. Je vysvětlena odlišnost mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem. Je zdůrazněna induktivnost oproti kvantitativnímu testování hypotéz a vyložena hermeneutická podstata kvalitativního výzkumu jako studia vytvářených významů. Kurz prochází jednotlivé etapy kvalitativního výzkumu od designu a plánování po hledání vzorců a pravidelností ve zpracovaných datech.