Charles Explorer logo
🇬🇧

Global and development journalism

Class at Faculty of Social Sciences |
JKB119

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

MEDIÁLNÍ VÝSTUP: V úvodních lekcích se studenti*ky vyberou mentora*ku a jedno z nabídnutých okruhů témat (2-3 studenti na mentora*ku). V průběhu semestru ve spolupráci s mentorem*kou z mediálního oddělení Člověka v tísni vypracují mediální výstup na publikovatelné úrovni. Ten bude nabídnut ke zveřejnění zpravodajským serverům spolupracujícím s Člověk v tísni. Témata a mentoři*ky: (1) Eva Kroupová (Sociální a vzdělávací programy ČvT) Příčiny, dopady a řešení předluženosti lidí v Česku, dětské dluhy stále nejsou minulostí, střecha nad hlavou jako základní lidská potřeba, proč prodloužit povinnou školní docházku a zrušit osmiletá gymnázia, co/jaká může být cesta z vyloučené lokality, menstruační chudoba v ČR a nový projekt ČvT, mohly by fungovat české neziskovky bez finanční podpory státu, důležitá role služeb prevence (2) Milada Vašková Váchová (Relief and Development Department ČvT) Klimatická změna: ozeleňování humanitární pomoci; klimaticky chytrá energetická řešení; přizpůsobení se změně klimatu; textilní průmysl jako jeden z hlavních znečišťovatelů (dopad textilního průmyslu na planetu); greenwashing  (3) Václav Zeman (Sociální a vzdělávací programy ČvT) Klimatická změna: klimatické vzdělávání - příklady inspirativních školních projektů souvisejících s klimatickou změnou, využití tématu napříč školou v různých předmětech i v samotném fungování školy, práce s postoji žáků, práce s enviromentálním žalem, případně projekty související s tématem změny klimatu v ČR    (4) Lucie Marková (Relief and Development Department ČvT) Klimatická změna a její dopady na asijské země (Nepál, Kambodža, Laos, Filipíny, Mongolsko), příklady efektivních adaptačních a mitigačních opatření, rozvojová spolupráce v zemích jihovýchodní Asie, menstruační chudoba v zemích JV Asie  (5) Katarína Pleskot Kollárová (Program migrace ČvT) Adaptace ukrajinských uprchlíků, vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v českých školách, pracovní vykořisťování migrantů, role neziskových organizací v integraci uprchlíků, kariérní dráhy druhé generace cizinců   (6) Tereza Kurovská (Fundraisingové oddělení ČvT) Rozvojová témata z ČR i v zahraničí z pohledu fundraisingu. (To znamená formulace složitých témat pro laickou veřejnost a jejich popularizace. Jak uchopit výstupy, aby zaujaly ke zpracování významná média. Jak pracovat s osobními příběhy lidí se zachováním úcty a soukromí, ale mělo to dosah v mediálním prostoru. Etické mantinely ne jen fundraisingových kampaní.)   (7) Ayla Sattarzada (mediální oddělení ČvT) domácí násilí na ženách & sexualizováné násilí na ženách a s tím spojené tresty; reproduktivní zdraví a práva (menstruace, potraty); mediální rasismus/islamofobia a následná dehumanizace určitých etnických skupin (Iranci, Palestinci, Syřané etc.); segregace a apartheidní režimy (Israel a okupována palestinská území, Čína, Iran); mediální konstruktivismus a použití určité terminologii v news reportingu (immigrant VS expat, war prisoner VS hostage, conflict VS war VS special operation etc.); anti-gender movements   --------------------------------------------------- SETKÁNÍ S MENTORY - ad hoc on-line setkání metorů a mentees v mikrotýmech podle dílčích tematických okruhů - bude včas oznámeno, termín bude vybraný tak, aby vyhovoval všem   ------------------------------------------------   SYLABUS

1)

22.2.2024: Úvodní setkání (Freidingerová) - Seznámení s náplní kurzu a podmínky zápočtu; úvod do globální a rozvojové žurnalistiky - vnímání světa a jeho globálního propojení

2)

29.2.2024: Globální žurnalistika (Freidingerová) - konceptuální uchopení globální žurnalistiky

3)

7.3.2024: Rozvojová žurnalistika (Freidingerová) - konceptuální uchopení rozvojové žurnalistiky - finální potvrzení témat ke zpracování mediálních výstupů

4)

14.3.2024: Klimatická změna - hostka: Magdaléna Davis (vedoucí klimatického programu v Česku, Člověk v tísni) -  Magdaléna se ve svém semináři zaměří na témata spojná s klimatickou změnou, jako jsou různost jejích projevů i dopadů (ČR vs. rozvojové státy, ženy vs. muži, města vs. venkov), příklady lidských příběhů, jak fungují klimatické závazky, co jsou klimatické fondy, co je ve skutečnosti Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal), jak (ne)psát o klimatu aneb prokliky vs. solution-based journalism, role klimavzdělávání a osvěty.

5)

21.3.2024: Komunikace dluhové problematiky a sociální vyloučení - host: Daniel Hůle (dluhový expert, Člověk v tísni) Dluhový expert a analytik Člověka v tísni Daniel Hůle bude se studenty sdílet svou zkušenost s advokacií témat dluhů a exekucí na různých úrovních dialogu a debaty. Jak se během let proměnila komunikace o dluzích a exkucích, a to nejenom v kontextu českého mediálního prostředí, ale i k a od politiků.

6)

28.3.2024: děkanský den

7)

4.4.2024: Komunikace humanitární pomoci a rozvojové spolupráce - host: Petr Štefan (media officer oddělení Relief and Development Department společnosti Člověk v tísni) Jak vést komunikační kampaně dotýkající se urgentní humanitární pomoci i dlouhodobé rozvojové spolupráce? Jak se vyvíjela komunikace podpory na Ukrajině? Jaké kanály a prostředky používá největší česká humanitární organizace Člověk v tísni a jakými etnickými principy se řídí? Tato témata bude se studenty diskutovat mediální officer Člověka v tísni, který má s medializací humanitární a rozvojové pomoci více jak desetiletou zkušenost.

8)

11.4.2024: supervizní seminář (Freidingerová) - revize postupu prací na mediálním výstupu  - sdílení zkušeností a vzájemná zpětná vazba

9)

18.4.2024: Téma mezinárodní migrace v PR a v kampaních - hostka: Katarína Pleskot Kollárová (Program migrace, Člověk v tísni) Mezinárodní migrace v PR a kampaních, jaké jsou etické aspekty komunikace, příběhy ikonických fotografií a jejich role ve vnímání tématu migrace, jak přistupujeme k práci s AI, jak promovat a komunikovat složitá a potenciálně třaskavá témata, jak pracovat s citlivými a emočně složitými lidskými příběhy.“

10)

25.4.2024: Fundraisingové kampaně  - hostka: Tereza Kurovská (Fundraisingové oddělení, Člověk v tísni) Jak zaujmout média pro fundraisingové potřeby nebo jak eticky zacházet s materiály ze zahraničí i České republiky? Jak komunikovat s klienty našich služeb v Česku a propojovat je s médii pro video i audio reportáže? Jaké jsou možnosti, jak zajistit rozhovory s ochranou soukromí klienta*tky? Jak probíhá koordinace a spolupráce s ostatními kolegy, hledání hlavních témat kampaně a jejich zpracování směrem k veřejnosti? Nebo jak na výběr médií podle cílovek a úprava textu podle daného média a jak si kreativně vyhrát s nabízenými tématy, aby zaujala? Tak to nám přijde říct Tereza - expertka na fundraisingovou komunikaci Člověka v tísni.

11)

2.5.2024: supervizní seminář (Freidingerová) - revize postupu prací na mediálním výstupu  <

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz se věnuje kritickým přístupům v novinářské práci označovaným jako globální a rozvojová žurnalistika. Studenty a studentky seznamuje s rozmanitostí globálních a rozvojových témat, jak tuzemská a zahraniční média vybraná témata rámují a jak k nim přistupují. Dotkneme se mediálního obrazu klimatické změny, sociálního znevýhodnění, lidských práv, globalizace a rozvoje, migrace či tématu člověka v kyberprostoru.

Kurz vytváří podnětné prostředí pro rozvoj globální představivosti a identifikace vlastního tzv. „national container thinking“ (přístup z globální žurnalistiky), resp. umožňuje studentům a studentkám na chvíli vystoupit z dominantního diskurzu/ů a podpořit tak rozvoj dovednosti či schopnosti nazírat na svět očima druhých (přistup rozvojové žurnalistiky). Uplatněním globální a rozvojové perspektivy se posluchači a posluchačky naučí ve své novinářské tvorbě věnovat svou pozornost i tzv. „underreported stories“. V rámci kurzu budou pod vedením zkušených kolegů a kolegyň z mediálního oddělení Člověka v tísni mít možnost teoreticky nabyté zkušenosti přetavit v praxi.

Kurz je rozdělen do tří částí: (1) teoretický pohled na globální a rozvojovou žurnalistiku; (2) tematické přednášky odborníků*ic a novinářů*ek z praxe; (3) vlastní mediální tvorba pod vedením mentora či mentorky z mediálního týmu společnosti Člověk v tísni.

Kurz vznikl ve spolupráci IKSŽ FSV UK a obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, která je jeho realizátorem.

Vyučující: Tereza Freidingerová (Program migrace Člověk v tísni a ISS FSV UK)

Mentoři a mentorky (media officeři různých oddělení ČvT) > návrh témat viz níže

> Eva Kroupová (Sociální a vzdělávací programy ČvT)

> Milada Vašková Váchová (Relief and Development Department ČvT)

> Václav Zeman (Sociální a vzdělávací programy ČvT)

> Lucie Marková (Relief and Development Department ČvT)

> Katarína Pleskot Kollárová (Program migrace ČvT)

> Tereza Kurovská (Fundraisingové oddělení ČvT)

Kurz volně navazuje na předmět „Média a migrace“ (JKB140)