Charles Explorer logo
🇬🇧

Media and Lifestyle

Class at Faculty of Social Sciences |
JKM124

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přehled témat

1. Životní styl a každodennost (metodologické vymezení, přehled výzkumů, doporuč. literatura)

2. Sociální proměny v Československu po r. 1945 a životní styl (sociální politika, populační vývoj, sociální statut žen, systém zdravotnictví, služby)

3. Hlavní znaky socialistického životního stylu (ateizace, racionalizace, společenské rituály, kultura života, vzdělávání a boj proti přežitkům minulosti, kulturní transfer)

4. Volný čas jako kategorie životního stylu (dobové diskuse, faktory omezující volný čas, problém disciplinace)

5. Média a jejich ovlivňování životního stylu (systém vydávání novin a časopisů, společenské aspekty televizního a rozhlasového vysílání, kina a filmová kultura)

6. Životní styl dětí a mládeže a jeho odraz v médiích (systém vzdělávání, mimoškolní působení, Pionýrská organizace a ČSM/SSM, zájmová činnost; časopisy a vysílání pro děti a mládež)

7. Kulturní trávení volného času (institucionální zázemí, role médií, rozdíly města a venkova)

8. Životní styl v pohybu: doprava, cestování a rekreace (vývoj dopravní sítě, modernizace, veřejná a osobní doprava, možnosti tuzemské a zahraniční rekreace, víkend)

9. Sport a tělovýchova jako součást životního stylu (sport a tělovýchova v komunistickém režimu, výstavba sportovišť, sport a média, branné aspekty)

10. Zájmová činnost jako součást životního stylu (zázemí pro zájmové aktivity, role médií, vybrané aktivity: modelářství, filatelie, sběratelství apod.)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je zaměřena na zachycení sociálních proměn české (a částečně slovenské) společnosti z hlediska formování a rozvoje moderního životního stylu od konce 2. světové války do 80. let. Posluchači se seznámí s problematikou bádání v oblasti životního stylu a každodennosti i aktuálním stavem výzkumu. Proměny životního stylu budou sledovány optikou jeho hlavních znaků; reflektovány přitom budou nejen záměry a koncepce komunistického režimu, ale též vlivy společné pro země sovětského bloku a trendy západoevropské. Pozornost bude věnována roli moderních médií při ovlivňování životního stylu a jeho odrazu v těchto médiích. S vybranými fenomény životního stylu (mj. s ohledem na různé sociální či věkové skupiny) se posluchači seznámí podrobněji. Zohledněny budou také aktuální výsledky vědeckého výzkumu. Na přednášku naváže seminární výuka, která bude akcentovat práci s tištěnými prameny, popř. práci s pamětníky a vytvoří prostor pro volbu diplomových prací.

Výuka probíhá ON LINE.

LINK: meet.google.com/cga-pnjp-has