Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the United States I

Class at Faculty of Social Sciences |
JMB016

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program semináře a) Revoluce jako výchozí bod amerických dějin (petr Anděl) 1. První pokusy; etnická, náboženská a sociální skladba a motivace imigrantů; první vlna stuartovské kolonizace: Virgínie a vytváření jižanského životního stylu; Nová Anglie - puritánství a jeho místo v americké tradici; první ústavy a politické instituce. 2. Druhá vlna stuartovské kolonizace: středoatlantické kolonie jako zárodky pluralitní společnosti, plantážnické otrokářství na Karolínách a v Záp. Indii. Vývoj kolonií za Restaurace, změny v anglické koloniální politice, merkantilismus, vznik imperiálního systému. Diversifikace politické kultury a její sociální kořeny. 3. Sociální skladba a etnické a náboženské poměry v britské Americe 17. a 18. století; materiální kultura, všední den; postavení žen, černochů, Indiánů; náboženství, vzdělání, vyšší školství, věda, tisk; aristokratická a lidová kultura a životní styl; vznik podnikatelské mentality. 4. Sociální a náboženský pohyb v koloniích; hlavní zdroje a ohniska sociálního napětí; demografický vývoj, změny sociálního chování, liberalizace společenských postojů, změny v hospodářské a podnikatelské struktuře; \\\"velké probuzení\\\"; úloha městské samosprávy a místní politiky v přípravě revoluce. 5. Vývoj koloniálních institucí, právního postavení a vytváření tradice amerického státoprávního myšlení; budování britského imperiálního systému, jeho příčiny a následky pro kolonie. Vývoj konfliktu s Británií od zákona o kolcích 1765 do druhého kontinentálního kongresu 1775. 6. Vyhlášení nezávislosti a vznik Unie; povaha událostí 1776 a revoluční potenciál společnosti; první státní ústavy; dav, lid a elita; přímá demokracie či zastupitelská republika; zákonnost a živelnost v revolučních akcích. 7. Americká revoluce 1776-89; průběh osvobozovacích bojů; Články konfederace a vnitřní vývoj států; mezinárodní postavení Unie. 8. Vznik americké ústavy; střet zájmů a koncepcí; myšlenkové a praktické zdroje ústavního myšlení; ústavní systém a jeho psychologické a sociální podloží; hlavní principy a nejdůležitější ustanovení; originální prvky ústavy. 9. Porážka federalistů; sociální vize a politická praxe demokratického republikánství; formování americké agrární tradice; první vlna industrializace a urbanizace; rozvoj plantážního otrokářství; vývoj stranického systému; program tzv. amerického systému; reformy demokratické vlády; prezident A. Jackson a boj proti národní bance; charakter \\\"jacksonovské demokracie\\\" (1829-37). 10. Kolonizace Západu a boj o šíření otroctví; americký sekcionalismus a jeho hlavní rysy; válka s Mexikem; politický a zájmový vývoj konfliktu mezi Severem a Jihem; otázka nulifikace a státních práv; postavení černochů na plantážích; vzestup A. Lincolna; duchovní a intelektuální klima Unie před válkou. 11. Vytvoření Konfederace, secese a vznik občanské války; průběh bojů; vývoj názorů v republikánské straně; zákon o pozemkových přídělech; zákon o emancipaci otroků; vliv radikálních republikánů; příměří a výsledky války. 12. Přestavba, její formy a důsledky pro Jih; industrializace a urbanizace země; změny ve stranickém rozložení; zemědělská otázka a vznik farmářského radikalismu; postavení černochů a formy rasismu; reformní evangelium.

Program semináře b) Etnický vývoj USA v 19. století (Š. Korytová) 1.Úvod. Podrobné vysvětlení požadavků, prameny k pracem, instrukce k referátům. Definice oboru. 2.Kdo je Američan? Gabaccia, Immigration and Diversity, kapitola 1,2. 3.Irové, Daniels 4.Němci, Daniels 5.Skandinávci, Daniels 6.Imigranti z oblasti Středozemního moře, Daniels 7.Individualní konzultace 8.Imigranti z východní a střední Evropy, Korytova-Magstadt, Daniels, 9.Asijská imigrace, Gabaccia, Kapitola 4, Daniels 10.Mexická imigrace, Daniels. 11.Projevy nativismu. Gabaccia, kapitola 5, Daniels 12.Období progressivismu a imigranti (Jane Addams a Settlement House) webové stranky 13. Shrnutí a udělení zapoctu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kursu je přiblížit studentům základní problematiku starších amerických dějin (od počátku anglické kolonizace po skončení občanské války), a to nejen její základní linii, tj. vývoj od autonomních kolonií ke vzniku parlamentní republiky na federálním základě, ale i s přihlédnutím k otázkám etnickým, rasovým a gender. Politický vývoj je sledován z hlediska působení nejrůznějších faktorů (demografických, sociální organizace, rodinná ekonomika, neformální mocenské vazby).