Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodology of Contemporary History

Class at Faculty of Social Sciences |
JTB036

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Metodologie soudobých dějin  

Přednáška: 1. Soudobé dějiny jakožto specifický fenomén v rámci historiografie. 2. Novodobé trendy ve výzkumu soudobých dějin. 3. Základní metodické postupy v soudobých dějinách. Práce s prameny a literaturou. 4. Soudobé dějiny a soudobá politika.  

Studijní povinnosti: 1. Písemná úvaha o VYUŽITELNOSTI denního tisku jako pramene pro soudobé dějiny na základě studia Rudého práva A JEDNOHO DALŠÍHO DENÍKU buď pro období 24.6.-16.7.1947 (jednání o československé účasti na Marshallově plánu), nebo pro období 9.1.-28.1.1989 (Palachův týden), v rozsahu 7-10 normostran. Pro první variantu je doporučena četba: Rudolf Jičín et al. (ed.): Československo a Marshallův plán. Sborník dokumentů (Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1992) a Marek Loužek (ed.): Marshallův plán. Šedesát let poté (Praha, CEP 2007), pro druhou: Oldřich Tůma: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén (Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994) a Jan Vladislav - Vilém Prečan: Horký leden 1989 v Československu (Praha, Novinář 1990). Doplnění případnými dalšími zdroji je samozřejmě vítáno.

Poznámky: 1) Text by měl být složen především z analýzy prostudovaných tiskovin, po níž bude teprve následovat závěrečná úvaha o využitelnosti denního tisku jakožto pramene pro soudobé dějiny. 2) Práce by měla obsahovat POZNÁMKOVÝ APARÁT s konkrétními odkazy na použité prameny a literaturu. Absence poznámkového aparátu bude "oceněna" snížením výsledné známky o jeden stupeň.  3) Není radno pokoušet se nahradit studium byť jen jednoho z deníků pouhými odkazy na konkrétní novinové texty, jež jsou citované v doporučené literatuře. Takovéto obcházení zadání je snadno zjistitelné a znamená automaticky hodnocení "F".   2. Recenze v rozsahu 3-4 normostran na jednu z následujících knih: a) Georg G. Iggers: Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2002. b) Richard Evans: Na obranu historie, Praha, Argo 2019.  

Práce určené pro tento kurs odevzdávejte v následujících termínech: do 4. 1. 2024, do 18. 1. 2024, do 1. 2. 2024 (vždy do 23:59). Stručné hodnocení Vám bude zasláno emailem (do týdne - bude-li to zvládnutelné) a známka zadána do SISu. Případný opravný termín je stanoven na 15. 2. 2024 - ale podmínkou je neúspěch při některém z výše uvedených termínů (tj. s hodnocením "F" v SISu). Současně platí, že v případě neúspěchu u některého z řádných termínů může i kterýkoli z pozdějších řádných termínů sloužit jako termín opravný. Práce odevzdávejte prostřednictvím aplikace Moodle na následující adrese: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3004 . (V případě technických obtíží se prosím obracejte na pana Jakuba Šindeláře na adrese jakub.sindelar@fsv.cuni.cz .)

Poznámka: PRÁCE ODEVZDÁVEJTE V JEDNOM SOUBORU - A S UVEDENÍM JMÉNA NA 1. STRÁNCE!

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace:

Kurz se zabývá soudobými dějinami jakožto specifickou subdisciplínou historiografie. Definuje klíčové objekty a instrumenty studia soudobých dějin, nastiňuje základní metodologické postupy a upozorňuje rovněž na závislost výzkumu soudobých dějin na politickém vývoji.