Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Language I

Class at Faculty of Social Sciences |
JTB105

Syllabus

October

ČESKÁ ABECEDA, ČESKÉ HLÁSKY (PRAVOPISNĚ)                   

Lekce1

Seznamujeme se

Užitečné fráze

Výslovnost

Formální dialog

Základní informace o rodu

Výslovnost tzv. internacionálních slov, která studenti mohou znát ze svého jazyka  

Užitečné (školní) fráze.

Internacionální slova (autobus, restaurace, hotel...)

Formální a neformální dialogy

Předložka z/ze + genitiv

Oslovení

Osobní zájmena

Sloveso být  

Základní formální a neformální pozdravy.  

Kdo je to? Co dělá? I.

Procvičení osobních zájmen a slovesa být

Konjugace sloves v prézentu (dělat, rozumět, pracovat)  

Některé názvy povolání (M a F) (prezident/ka, doktor/ka, lékař/ka, manažer/ka, sportovec/ sportovkyně...)  

Kdo je to? Co dělá? II.

Oslovení

Vykání X tykání

Procvičení sloves v prézentu (dělat, rozumět, pracovat)  

Způsoby oslovení (pan – pane, paní – paní, slečna – slečno)    

Kontaktní informace    

Sloveso mít

Abeceda  

Číslovky 0 – 10

Speciální znaky (zavináč, tečka, pomlčka, podtržítko)

Názvy českých písmen

Lekce 2 2. Kde je to?  

Kde je tady nějaký/ nějaká/nějaké...?

Gramatický rod

Substantiva v nominativu sg.

Adjektiva nějaký, nový a moderní v nominativu sg.

Lokality (supermarket, hotel, nádraží...)

Blízko, daleko  

Prosím vás, kde je...?

Dopravní prostředky v instrumentálu

Slovesa jít a jet  

Adverbia vyjadřující směr (rovně, doprava, doleva, nahoru, dolů, zpátky)

Dopravní prostředky

Slovesa jít a jet

Vlevo, vpravo, nahoře, dole

Použití adverbií vyjadřujících směr nebo lokaci

Adverbia vyjadřující směr nebo lokaci (doprava x vpravo/napravo, doleva x vlevo/nalevo, nahoru x nahoře, dolů x dole, doprostřed x uprostřed)

Píšeme e-mail

Vybraná slova v lokálu sg.

Objektové konstrukce (líbí se mi, chutná mi)

Adresa  

Čísla 10 – 1000    

Opakování čísel 0–10

Výslovnost číslovek  

Slovní zásoba z textu

Formát e-mailu

Formát adresy lEKCE 3

Jídlo a pití

Gramatický rod  

Jídlo a pití

Jídelní lístek

V restauraci

Akuzativ sg.

Fráze spojené s objednáváním v restauraci

Kvantita při objednávání (Jednou/Dvakrát...)

Co máte rád/ráda?

Konjugace sloves v prézentu: -e slovesa

Slovesa číst, pít, chtít, jíst, mít rád

Pozvání na kávu

Negativní (záporná) otázka

Zdvořilé formální fráze spojené s návštěvou

Jak se máš?    

Běžně mluvená (nespisovná) čeština

Výrazy se slovesem mít lEKCE 4

Moje rodina

Přivlastňovací zájmena  

Členové rodiny

+ přítel/přítelkyně kamarád/ka

Vyjádření věku

Přivlastňovací zájmena

Moje rodina

Petrova rodina

Sloveso jmenovat se

Přivlastňovací přídavná jména (Petrův, Petrova, Petrovo, Petrovi)

Úřední formulář

Další příbuzenské vztahy

Česká příjmení

Jaký/Jaká/Jaké je...?

Gramatický rod u adjektiv

-ý x -í adjektiva

Adjektiva (dobrý, špatný, hubený, chudý, krásný...)

Mám...

Akuzativ sg.

Procvičování adjektiv a substantiv spojených s tématem rodiny.

Čísla 1000 – 10000

Kolik stojí ...?

Měny (koruny, eura, dolary)  

Číslovky 1 000 - 10 000 lEKCE 5

Kdy je to?

Kdy se sejdeme?

Vyjadřování času: Je jedna (hodina). Jsou dvě, tři čtyři (hodiny). Je pět, šest … (hodin).

V jednu (hodinu). Ve dvě, tři, čtyři (hodiny). V pět, v šest … (hodin).

Jít do x na  

Hodiny

Části dne

Zítra    

Kolik je hodin?

Kdy je to?

Kdy začíná …? Kdy končí …?

Nechceš jít do/na …?

A kdy? Třeba v/ve …

… nemůžu.

Kdy se sejdeme?

Hodí se ti to? – Ano, hodí.

Těším se. – Já taky.

Marinin den

Co rád/a děláte?

Procvičení prézentní konjugace

Rád + verbum

Slovesa – běžné aktivity  

Ve všední den …

O víkendu …  

Procvičování vazby Co rád/a děláte?

Skřivánek, nebo sova?

Procvičování vazby rád + verbum

Mít rád + substantivum

Časové výrazy

Rád/Ráda …

Vždycky/Pořád/Často, Nikdy ne- …

Marinin týden I.

Modální slovesa chtít, muset, moct, umět

Dny v týdnu

Nechceš jít …?

To je škoda.

V pondělí/úterý atd. můžu/nemůžu.

V pondělí/úterý … chci …

Musím …

Umím/Neumím …

Marinin týden II.      

Prepozice od a do otevřeno zavřeno

Zvu vás na … Zvu tě na …

…. je v …

Máme rezervaci od …

Můžeme se sejít …

Hodí se vám/ti to? Omlouvám se, ale …

Mějte/měj se hezky. lEKCE 6

Co jsi dneska dělal/a? I.

Minulý čas  

Pravidelné i nepravidelné l-formy

Co jsi dělal/a...?  

Co jste dělal/a...?    

Co jsi dneska dělal/a? II.

Druhá pozice pomocného slovesa být  

Procvičení l- forem

Byl/a jsem v/ve, na...

Včera jsem byl/a...

Jak ses měl/a...? Jak jste se měl/a?

Kde jsi byl/a? I.

Lokál sg.

Vyjádření místa.

Prepozice v/ve, na, u

Annotation

This course is aimed at students who wish to develop a level of competence in contemporary Czech language sufficient for communication and comprehension of A1 level according to The Common European Framework of Reference for Languages. The appropriate skills of listening comprehension, speaking, reading, and writing in Czech are covered.

The course focuses on building vocabulary and grammatical structures. Communication skills are the immediate focus of the course, and students will work toward reading, understanding and discussing simple Czech texts as the semester progresses.