Charles Explorer logo
🇬🇧

Receptive Language Skills I

Class at Faculty of Social Sciences |
JTB107

Syllabus

Učební plán (sylabus) pro kurz – úroveň A1.1

Učebnice Česky krok za krokem 1, lekce 1–6  

Lekce kurzu

= 150 min  

Kapitola učebnice

Téma

Gramatický cíl

Osvojení slovní zásoby

Jazykové prostředky

Komunikační cíle/jazykové funkce 1.   1. Seznamujeme se  

Seznamujeme se

Užitečné fráze

Výslovnost

Formální dialog

Základní informace o rodu

Výslovnost tzv. internacionálních slov, která studenti mohou znát ze svého jazyka  

Užitečné (školní) fráze.

Internacionální slova (autobus, restaurace, hotel...)

Dobrý den. Já jsem...

Těší mě.

Co znamená...?

Jak se řekne...?

Jak se to píše?

Rozumíte? Rozumím./ Nerozumím.

Ještě jednou, prosím.

Mám otázku.

Mluvíte anglicky, německy, rusky? Ano. Ne.

Děkuji./Děkuju. – Prosím.

Odkud jste? Jsem z...

Co děláte?

Mějte se hezky.

Na shledanou.

Studenti se naučí otázky, které pomáhají při komunikaci v cizím jazyce.

Osvojí si českou výslovnost internacionálních slov.

Naučí se základní pozdravy a zdvořilostní fráze.

Studenti se představí a zodpoví základní otázky o své osobě.

Naučí se srozumitelnou výslovnost základních frází.       1. Seznamujeme se

Formální a neformální dialogy

Předložka z/ze + genitiv

Oslovení

Osobní zájmena

Sloveso být  

Základní formální a neformální pozdravy.  

Dobrý den. x Ahoj. Čau.

Odkud jste? x Odkud jsi?

Jsem z...

Co děláte? x Co děláš?

Jsem... (profese).

Promiňte. x Promiň. – To nic.

Mějte se hezky. x Měj se hezky.

Vy taky. x Ty taky.

Na shledanou. x Ahoj. Čau.

Studenti si procvičí představování a zodpoví základní otázky o své osobě.

Uvědomí si rozdíl mezi formální a neformální situací a vhodně zvolí vykání, nebo tykání. 2.   1. Seznamujeme se  

Kdo je to? Co dělá? I.

Procvičení osobních zájmen a slovesa být

Konjugace sloves v prézentu (dělat, rozumět, pracovat)  

Některé názvy povolání (M a F) (prezident/ka, doktor/ka, lékař/ka, manažer/ka, sportovec/ sportovkyně...)  

Kdo je to? To je...

Odkud je? Je z...

Co dělá?  Je...

Co děláte?

Jsem… (+ profese)  

Studenti se naučí názvy povolání, které se jich bezprostředně týkají.

Vyjádří, co dělá, že pracuje/nepracuje.

Představí třetí osobu.       1. Seznamujeme se  

Kdo je to? Co dělá? II.

Oslovení

Vykání X tykání

Procvičení sloves v prézentu (dělat, rozumět, pracovat)  

Způsoby oslovení (pan – pane, paní – paní, slečna – slečno)    

Co děláte? Co děláš?

Co dělá?

Jak se máte? Jak se máš?

Dobře. Ujde to. Špatně.

Můžeme si tykat?

To je zajímavé.

To je náhoda.

Studenti se naučí zdvořilou formu oslovení.

Položí otázku „Jak se máte?“ a dokážou na ni odpovědět.

Navrhnou či přijmou tykání. 3.   1. Seznamujeme se  

Kontaktní informace    

Sloveso mít

Abeceda  

Číslovky 0 – 10

Speciální znaky (zavináč, tečka, pomlčka, podtržítko)

Názvy českých písmen

Kolik je...?

Jaký máte/máš telefon?

Jaký máte/máš e-mail?

Jak se to píše?

Studenti nadiktují telefonní číslo a e-mailovou adresu.     2. Kde je to?  

Kde je tady nějaký/ nějaká/nějaké...?

Gramatický rod

Substantiva v nominativu sg.

Adjektiva nějaký, nový a moderní v nominativu sg.

Lokality (supermarket, hotel, nádraží...)

Blízko, daleko  

Prosím vás, nevíte, kde je tady nějaký/nějaká/ nějaké...?

Musíte jet jedničkou, dvojkou, trojkou, áčkem, béčkem, céčkem.

Studenti znají názvy vybraných lokalit a zeptají se, kde lokality jsou.

Rozumí instrukci, kam musí jet. 4.   2. Kde je to?  

Prosím vás, kde je...?

Dopravní prostředky v instrumentálu

Slovesa jít a jet  

Adverbia vyjadřující směr (rovně, doprava, doleva, nahoru, dolů, zpátky)

Dopravní prostředky

Slovesa jít a jet

Prosím vás, kde je...?

Musíte jet...

Musíte jít...    

Studenti se umí zeptat na cestu a jednoduché instrukci porozumí.       2. Kde je to?  

Vlevo, vpravo, nahoře, dole

Použití adverbií vyjadřujících směr nebo lokaci

Adverbia vyjadřující směr nebo lokaci (doprava x vpravo/napravo, doleva x vlevo/nalevo, nahoru x nahoře, dolů x dole, doprostřed x uprostřed)

Musíte jít/jet...

To je... (vpravo, vlevo...)

Studenti jednoduše popíší cestu. 5.   2. Kde je to?  

Píšeme e-mail

Vybraná slova v lokálu sg.

Objektové konstrukce (líbí se mi, chutná mi)

Adresa  

Slovní zásoba z textu

Formát e-mailu

Formát adresy

Jsem v/ve ...

Bydlím v/ve ...

Pracuju v/ve ...

Jsem rád/a, že ...

Líbí se mi...

Chutná mi...

Studenti rozumí e-mailové zprávě o místě. S použitím osvojených frází napíší e-mail o místě, kde bydlí. Napíší adresu ve správném formátu.

Vyjádří, že se jim něco (ne)líbí, že jim něco (ne)chutná.     2. Kde je to?  

Čísla 10 – 1000    

Opakování čísel 0–10

Výslovnost číslovek  

Číslovky 10–1000 100 metrů 100 kilometrů

Jaký má telefon?

Prosím vás, kde je...?

To je blízko,... metrů odtud.

To je daleko,... kilometrů odtud.

Studenti dokážou říct, jak blízko či daleko je nějaké místo. 6.   3. Jídlo a pití

Jídlo a pití

Gramatický rod  

Jídlo a pití

Jídelní lístek

Ten... je dobrý.

Ta... je dobrá.

To... je dobré.

Jaký/Jaká/Jak

Annotation

This course is aimed at students who wish to develop a level of competence in contemporary Czech language sufficient for communication and comprehension of A1 level according to The Common European Framework of Reference for Languages. The appropriate skills of listening comprehension and reading in Czech are covered.

The course focuses on building vocabulary and grammatical structures. Communication skills are the immediate focus of the course, and students will work toward reading, understanding and discussing simple Czech texts as the semester progresses.