Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to International and European Law

Class at Faculty of Social Sciences |
JTB210

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Struktura kurzu:

Tři prolínající se právní světy a jejich vlastnosti: vnitrostátní právo, mezinárodní právo a právo EU (4.10.2023)

Pravidla hry a jejich tvorba: mezinárodní smlouvy a mezinárodní obyčej, primární a sekundární právo EU, mezinárodní a evropské principy práva (11.10.2023)

Hranice mezi právními světy a jejich průchodnost, kolize pravidel právních světů: dualistický a monistický přístup k mezinárodnímu právu, principu supremace práva EU, přímý účinek práva EU, pozice mezinárodního práva a práva EU v právním systému České republiky (18.10.2023)

Mezinárodní a evropské soudní orgány: Mezinárodní soudní dvůr, Soudní dvůr EU, Evropský soud pro lidská práva a další (25.10.2023) 1.11. - 8.11. -

Aktéři unijního a mezinárodního práva i. : státy a jejich diplomatické struktury (15.11.2023)

Aktéři unijního a mezinárodního práva ii. : mezinárodní organizace a jejich orgány, instituce EU (22.11.2023)

Mobilita osob v evropském a mezinárodním právu: volný pohyb osob v EU, občanství EU a státní občanství,  vízové režimy (29.11.2023)

Obchod a mezinárodní a evropské právo: vnitřní trh EU a Společná obchodní politika EU, Světová obchodní organizace a její pravidla (6.12.2023)

Evropská a mezinárodní dimenze lidských práv: Lidskoprávní režimy OSN, Evropská úmluva o lidských právech, lidskoprávní dimenze práva EU (13.12.2023)

Prostor v evropském a mezinárodním právu: Mezinárodní režim moře, atmosféry a polárních oblasti. Teritoriální dimenze EU (20.12.2023)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz "Úvod do mezinárodního a evropského práva" poskytne studentům bakalářského studia přehled základních právidel mezinárodního práva a právního systému EU, včetně komparativního pohledu na oba systémy a vyjasnění jejich vztahů k právnímu systému České republiky.