Charles Explorer logo
🇬🇧

Basics of the German, Austrian nd Swiss Law in Comparison and in Common Debate

Class at Faculty of Social Sciences |
JTB347

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.  (6.10.) Mezi právem, společností, politikou a kulturou:  Kopftuch (muslimské šátky) jako politicko-sociálně kulturní téma a reakce práva. Diskuse: Jak má právo reagovat na kulturní boje, na politické otázky a jak má vymmezovat prostor pro základní svobody?

2. (13.10.) výuka odpadá kvůli pracovním povinnostem vyučující

3.  (20.10.) Co je to právo? Druhy práva, právní odvětví, právní tradice, právnické profese, prameny práva a jejich interpretace v kontextu zkoumaného regionu - Diskuse: Potřebujeme psané právo? Základy ústavního práva: tradice konstitucionalismu v německé jazykové oblasti a  v Evropě -  Diskuse: Jaká je role ústavy a její postavení? Jak vyvážit její rigiditu a potřebu reakce na proměnlivost světa?

4.  (27.10.) výuka odpadá - děkanský den

5.  (3.11.) Principy německého, rakouského a švýcarského ústavního pořádku ve vzájemném srovnání – základní přehled - Diskuse: Jaké jsou a mají být hlavní struktury států? Jaké jsou jejich instituce a jejich vzájemný vztah

6.  (10.11.) a) Federalismus v SRN, Rakousku a Švýcarsku a jeho proměny – tradice, reformy, současnost - Diskuse: Jaké jsou výhody a nevýhody federálního uspořádání? Jak mají být vyvažovány kompetence celku a samosprávných celků? Příklad: Reakce v covidové pandemii a migrační krizi.                    b) Proměna Německa po sjednocení z hlediska práva - Diskuse: Co je důležitější: udržení právního státu, nebo spravedlivá odplata za minulost?

7.  (24.11.) Volby a referenda – výkony přímé demokracie v SRN, Rakousku a Švýcarsku  - Diskuse: Do jaké míry by měli do politického dění vstupovat všichni občané? Problematika referenda a přímých voleb

8.   (1.12.) Vztah k EU (a NATO) v německém a rakouském právním uvažování - Diskuse: Jak může  a má národní právo omezit mezinárodní závazek?

9.  (8.12.) Státní příslušnost v éře globalizace a migrace – Německo a Švýcarsko jako příklad - stát a „jeho“ občané Diskuse: Co zakládá státní příslušnost, co očekáváme od vztahu občan – stát?

10.  (15.12.) Ústavní soudnictví a jeho role v současných státech Diskuse : Jaká je role ústavních soudů – jak odlišit u jejich rozhodování judikaturu a politiku?

11.   (22.12.) Právo v éře digitalizace a informačního věku Právní regulace svobodného internetu – aktuální právní problémy v právu německém a českém Diskuse: Má mít svoboda na internetu své hranice? Jaké? Je to cenzura? A jak vyrováme vztah mezi právem na informace a ochranou osobnosti?  ev.

12. Parlamenty, jejich tradice a postavení v SRN, Rakousku a Švýcarsku - Diskuse: Je parlament „žvanírna“? Jakou vlastně plní roli v demokracii? Panelová diskuse: Imitace parlamentní diskuse na aktuální téma

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz představí některé základní instituty (především) veřejného práva v německy mluvících zemích. Soustředit se bude na právo ústavní a na aktuální kauzy a problémy které jsou s ním spojené.

Předpokladem pro kurz není nutná znalost německého jazyka. Velký důraz v kurzu bude kladen na diskuse o jednotlivých tématech probíraných v kurzu.

Narozdíl od kursů zaměřených na politický pohled na aktuální problémy nás budou zajímat otázky právní. Budeme se tedy zabývat četbou samotných ústavních zákonů, diskusí o rozhodnutích ústavních či jiných soudů, ale budeme také uvažovat společně de lege ferrenda, tedy: co by mělo či mohlo právo v současné společnosti upravovat a jak a co naopak nemá být regulováno právem a normami.

Zamyslíme se třeba i nad otázkou odlišnosti rozhodování (ústavního) soudu oproti činnosti politiků.