Charles Explorer logo
🇬🇧

Social Themes of the New Testament

Class at Hussite Theological Faculty |
L0004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Možný sylabus předmětu:

1. Definování obsahu předmětu a užitých metod. Základní přiblížení světa doby antiky a Nového zákona.

2. Ekonomické a sociální členění antické společnosti, životní styl jednotlivých společenských vrstev (zvláště židovské a městské části obyvatelstva římské říše, komparačně galilejský venkov). Pohled na chudobu a bohatství v době cca 300 př. K. až 150 po K.

3. Alternativní modely života – Jan Křtitel, esejci, mystéria, kynikové. Hodnoty a život stoiků.

4. Fenomén společného stolování v náboženských pospolitostech. Překonávání sociálních rozdílů, definování společné identity a vnímání života skrze náboženskou perspektivu. Stolování v židovské, řecké a římské společnosti.

5. Večeře Páně a křest. Solidarita, rovnost a očekávání „budoucího věku“.

6. Profil Ježíše Nazaretského a komunity kolem něj. Sociální a náboženský obsah Ježíšovy zvěsti, zasazení do dobového kontextu, komunity apokalyptiků, majoritní společnost v Galileji a městech helenizovaného světa.

7. Interpretace smrti a vzkříšení Ježíše Nazaretského. Dobové představy o posmrtném životě

8. Osobnost apoštola Pavla. Zasazení do dobového kontextu a teologické důrazy (listy Římanům, Galatským a

2. Korintským; Skutky apoštolů). Římská imperiální politika a život jednotlivých vrstev římské společnsoti.

9. Představy apoštola Pavla o těle a hříchu (1. list Korintským). Tělo, zdraví a duše v dílech antických autorů.

10. Otázka homosexuality v době antiky a v Pavlových listech. Gender, antika a dnešek. Sociální role člověka ve společnsoti, manželství.

11. Antičtí lékaři a dobové léčebné praktiky ve vazbě na vnímání člověka a jeho těla (zvl. Galén).

12. Lukášova teologie ve vazbě na sociální tematiku jeho doby.

13. Kniha Zjevení, vzkříšení a očekávání nového řádu světa.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsah a cíl přednášky:

Přednáška má za cíl poskytnout základní přehled o sociálních tématech a poměrech v rané církvi včetně témat etických, do čehož se promítá hodnotová struktura a kulturní rámce helénizmu či doby římské. Základním zdrojem studia je text Nového zákona v optice kritické reflexe, která přibližuje rozdíl mezi světem dnešním a antickým, prezentuje výsledky zkoumání, jež zohledňují sociální analýzy antické společnosti a světa Nového zákona založené na metodách socio-vědecké kritiky, sociální a kolektivní paměti, jakož i socio-rétorické kritiky a analýzy narativu.

Předmětem zájmu je pohled na dobové kulturní rámce, sociální strukturu antické společnosti, vzdělání, ekonomické poměry a náboženské představy, které byly vlastní nejranějším křesťanům, Židům i nežidovským národům. Analýzy se budou zaměřovat rovněž na pestrý svět helenistické společnosti, jenž je plný náboženských a filosofických hnutí, má své zákony dané římskou říší a politickými poměry, nabízí množství obrazů vhodných ke vzájemné komparaci z oblasti života kultury kolem Středozemního moře. Kromě osobností Ježíše Nazaretského, apoštola Pavla, teologie Skutků apoštolů a Lukášova evangelia budou analyzovány listy Korintským a Římanům ve zmiňovaných souvislostech. V centru zájmu stojí také otázky antropologické, vhledy do dobové medicíny a představ o těle, otázka homosexuality nebo postavení žen ve společnosti. Nejedná se tedy "pouze" o metafyzické modely vnímání reality, ale o komplexní zkoumání světa doby novozákonní a raného judaismu vůbec.