Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Ancient Israel II

Class at Hussite Theological Faculty |
L0014

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Doba Soudců. Bitva u Afeku.

Král Saul. Král David.

Král Šalomoun. Rozpad království a král Rechabeám.

Jarobeámova náboženská reforma. Omríjovci a Elijáš.

Král Abijám - Abijáš - dvě podání o jednom králi. Reformy krále Jóšafata.

Krize za vlády Ataljy + Jóaš. Králové Amasjáš a Uzijáš.

Politik Achat a král Pekach. Reformátor Chizkijáš.

Menaše. Jóšijáš - mesiáš na judském trůnu.

Poslední judští králové. Exil.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Dějiny starého Izraele je zaměřen na předpoklady a počátky vzniku starověkého Izraele v Egyptě a v

Kenaánu na základě archeologického výzkumu a srovnáním s mimobiblickým textovým materiálem. V přednáškách zimního semestru bude probrána doba od počátku osídlení Kenaánu do 11. století př. o. l., tedy do bitvy u Afeku. V letním semestru pak doba královská a babylónský exil, do 4. století př. o. l. Student během svého studia získává komplexní vhled jak do dějin, tak i do starozákonních textů, které dějinné události reflektují. Během výuky si student osvojuje dovednost pracovat s odbornou literaturou a rozumět smyslu a záměru biblických textů

Tanachu. Znalosti získané v tomto předmětu umožňují studentovi analyzovat starozákonní narativní látku v historickém kontextu i v kontextu židovské tradice.

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět Dějiny Izraele II. vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Předmět bude zakončen tímto způsobem: ústní zkouškou buď na fakultě, nebo formou videokonference v předem ohlášeném termínu.