Charles Explorer logo
🇬🇧

Biblical Aramaic I

Class at Hussite Theological Faculty |
L0015

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Výuka gramatiky (podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa - jejich kategorie a ohýbání ad.) biblické aramejštiny (součástí je i krátký exkurz do historie bádání); výklad ohledně podobností a odlišností existujících mezi tímto stádiem aramejštiny a pozdějšími vrstvami aramejského jazyka (případně mezi různými aramejskými dialekty atp.), jakož i výklad ohledně podobností a odlišností existujících mezi biblickou aramejštinou a biblickou hebrejštinou.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět Biblická aramejština I. a II. se zaměřuje na výuku gramatiky biblické aramejštiny, na výklad ohledně podobností a odlišností existujících mezi tímto stádiem aramejštiny a pozdějšími vrstvami aramejského jazyka

(případně mezi různými aramejskými dialekty atp.) a upozornění na podobnosti a odlišnosti existující mezi biblickou aramejštinou a biblickou hebrejštinou. Předmět je vhodný pro studenty judaistiky a teologie, neboť je

úvodem do studia dalšího biblického jazyka, jehož různé vrstvy se staly jakousi lingua franca Blízkého východu, jejich ohlasy nacházíme v rané literatuře křesťanství a samozřejmě jsou jimi psány Talmudim a další stěžejní díla rabínské literatury. Nedílnou součástí probírané látky je četba aramejských biblických textů (úryvky z knih Genesis,

Jeremjáš, rozsáhlé pasáže z knih Daniel a Ezdráš). Absolvováním předmětu získává student komplexní znalosti biblické aramejština a osvojuje si dovednost rozumět studovanému aramejskému biblickému textu, správně jej

číst, smysluplně překládat a posléze jej vykládat (důraz je kladen na doslovný výklad, a dále na znalost židovské tradiční interpretace). Vstupní požadavky: Alespoň elementární znalost biblické hebrejštiny. V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Zápočet proběhne on-line nebo v rámci prezenční výuky.