Charles Explorer logo
🇬🇧

Biblical Hebrew III

Class at Hussite Theological Faculty |
L0019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod k rozšířeným slovesným kmenům. Nifal silných sloves.

Nifal silných sloves první, druhé a třetí hrdelnice. Procvičování silných sloves v nifalu.

Piel silných sloves. Piel silných sloves první, druhé a třetí hrdelnice.

Procvičování silných sloves v pielu. Pual silných sloves.

Pual silných sloves druhé a třetí hrdelnice. Procvičování silných sloves v pualu.

Vybraná slabá slovesa v nifalu. Vybraná slabá slovesa v pielu a pualu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu Biblická hebrejština III. je probrat a procvičit gramatiku a syntax biblické hebrejštiny v takové míře, aby studenti byli schopni gramaticky rozebrat a přeložit (z hebrejštiny do češtiny) slovní spojení, věty a vybrané texty Tanachu. Výuka probíhá formou výkladu gramatiky na hodinách kombinovaného se samostudiem doma podle Učebnice biblické hebrejštiny (WEINGREEN, Jacob.). Probraná gramatika je zároveň procvičována formou společné četby a překladu cvičení na hodinách a formou individuální domácí práce

(materiály: cvičení z „Učebnice biblické hebrejštiny“, doplňkové pracovní listy a tabulky, vybrané texty Tanachu).

Pro zápis do předmětu je stanoven vstupní požadavek úspěšného splnění předmětu Biblická hebrejština II.

Během studia předmětu získává student pokročilé znalosti v oblasti biblické hebrejštiny (hebrejské písmo, fonologie, syntax, morfologie, slovní zásoba). Student si v rámci výuky osvojuje dovednost číst, analyzovat a s pomocí slovníku překládat hebrejský biblický text.

Výuka bude probíhat online prostřednictvím aplikace MSTeams.